ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w służbie stałej:

1) nieposiadającego samodzielnego lokalu mieszkalnego;

2) przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości.

2. W pozostałych przypadkach funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przydzielenie lokalu.

§ 2. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

§ 3. 1. Norma zaludnienia wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

§ 4. Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę — po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego z członków rodziny, a ponadto:

a) powołanemu na stanowisko służbowe: Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownika jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego — dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) zajmującemu inne stanowisko niż wymienione w lit. a, posiadającemu stopień majora lub wyższy albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień majora lub wyższy — dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim bezdzietnym — dodatkowo jedna norma zaludnienia;

2) samotnemu:

a) określonemu w pkt 1 lit. a — trzy normy zaludnienia,

b) pozostałym — bez względu na grupę zaszeregowania i stanowisko służbowe — dwie normy zaludnienia.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub na jego pisemny wniosek. Przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia uważa się lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca przynajmniej jeden pokój, jeżeli powierzchnia mieszkalna pozostałych pokoi odpowiada przysługującym normom zaludnienia.

§ 6. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny znajdujący się w należytym stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zamieszkanie.

§ 7. Decyzję w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej „organem”.

§ 8. 1. Lokal mieszkalny przydziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza w służbie stałej skierowany bezpośrednio do organu.

2. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadkach:

1) gdy funkcjonariusz lub jego małżonek nie zwolnił zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia;

3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego można wydać w przypadkach:

1) udostępnienia, na podstawie umowy, bez zgody organu, lokalu mieszkalnego w całości lub w części do korzystania;

2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217);

3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;

5) gdy funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem zamieszkania;

6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności.

3. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

§ 10. 1. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, przydziela się inny lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej, w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej.

2. W przypadkach określonych w § 9 ust. 2 pkt 3–6, można przydzielić inny lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę, a w przypadku funkcjonariusza samotnego — 10 m2.

§ 11. Funkcjonariusz w służbie stałej może zamienić zajmowany lokal mieszkalny za zgodą organu. W takim przypadku § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Byty małżonek funkcjonariusza w służbie stałej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.

2. Organ we własnym zakresie, na wniosek rozwiedzionych małżonków, może wyrazić zgodę na ich rozkwaterowanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi w służbie stałej organ może przydzielić inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia, lub przeznaczyć taki lokal na rzecz byłego małżonka niebędącego funkcjonariuszem.

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej, na jego pisemny wniosek, można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której pełni on służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

2. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę — po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny;

2) samotnemu — dwie normy zaludnienia.

§ 14. Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadkach:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

2) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 lub pkt 3–6.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1266)