ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę, on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego.

§ 2. Nie podlegają zwrotowi koszty dojazdu do i od stacji (przystanku) w granicach miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, oraz w miejscowości, w której pełni służbę.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu w wysokości ceny:

1) okresowego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi osobowe lub nie istnieje możliwość korzystania z nich ze względu na godziny pełnienia służby, zwrot kosztów przysługuje w wysokości okresowego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu Inter Regio lub okresowego biletu imiennego na przejazd autobusem, jeżeli dojeżdża środkiem komunikacji zbiorowej z miejscowości pobliskiej, z której nie ma połączenia kolejowego lub nie istnieje możliwość korzystania z niego ze względu na godziny pełnienia służby;

2) wykupionych biletów jednorazowych na przejazd środkiem komunikacji zbiorowej, jeżeli na danej trasie nie jest prowadzona sprzedaż biletów okresowych.

2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby pociągiem innej klasy niż określona w ust. 1 pkt 1 lub innym środkiem komunikacji niż określony w ust. 1 pkt 1, zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się w wysokości ceny kolejowego okresowego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi osobowe, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny kolejowego okresowego biletu imiennego za przejazd w drugiej klasie pociągu Inter Regio.

3.  Zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się z uwzględnieniem przysługujących funkcjonariuszowi uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej.

4. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby i z powrotem pojazdem służbowego transportu zbiorowego za opłatą, zwrot kosztów dojazdu przysługuje w wysokości obowiązującej stawki odpłatności za ten dowóz.

§ 4. 1. Należność z tytułu zwrotu kosztów dojazdu jest pomniejszana o 1/22 za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby.

2. W przypadku wykupienia przez funkcjonariusza biletu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się bez odliczeń określonych w ust. 1, jeżeli nieobecność funkcjonariusza w miejscu pełnienia służby miała miejsce po wykupieniu tego biletu.

§ 5. 1. Funkcjonariusz ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu składa w jednostce organizacyjnej Służby

Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach finansów pisemne oświadczenie.

2. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz podaje informacje dotyczące nazwy miejscowości pobliskiej, odległości w kilometrach między miejscowością pobliską a miejscem pełnienia służby, rodzaju środka transportu, kosztu dojazdu oraz informację dotyczącą czasu dojazdu w obie strony, przedstawiając w szczególności zaświadczenie od przewoźnika lub wyciąg z rozkładu jazdy.

3.  W przypadku zmiany danych określonych w ust. 2 funkcjonariusz składa nowe oświadczenie.

§ 6. 1. Zwrot kosztów dojazdu następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa w terminie do 15. dnia każdego miesiąca wraz z wykupionym biletem (biletami) za miesiąc poprzedni, jeżeli dojeżdża środkami komunikacji zbiorowej. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się po upływie każdego miesiąca, za który zwrot ten przysługuje, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.