ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „dopłatą”.

2.  Dopłatę dla każdej osoby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 40 % uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, chyba że stan ten jest korzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę dopłaty, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

§ 2. 1. Dopłatę przysługującą za dany rok kalendarzowy wypłaca się na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony nie później niż do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w roku, za który przysługuje świadczenie.

3. Wypłata dopłaty następuje:

1) nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem w danym roku kalendarzowym wyniesie 10 dni roboczych, al

2) po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasowym lub za inną formę wypoczynku i rekreacji, albo

3) w ostatnim dniu pełnienia służby — funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby;

4) na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego, za który przysługuje dopłata, jeżeli nie zaszły okoliczności wymienione w pkt 1–3.

4. Dopłatę wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, właściwa dla miejsca pełnienia służby przez funkcjonariusza.

§ 3. W przypadku przesunięcia w całości lub części przysługującego funkcjonariuszowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego na rok następny dopłatę wypłaca się zgodnie z § 2 ust. 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.