ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przenoszenia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do dyspozycji szefa Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „szefem”;

2) sposób pełnienia stużby przez funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji szefa.

§ 2. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.

2. Rozkaz personalny w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje szef na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza lub z urzędu.

3. W rozkazie personalnym określa się datę, z którą następuje przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji szefa.

§ 3. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji szefa może nastąpić w przypadku przewidywanego mianowania funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe albo przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem przez niego prawa do emerytury w pełnym wymiarze.

2. Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji szefa nie wyznacza się stałego zakresu obowiązków służbowych.

2. Funkcjonariusz w okresie pozostawania w dyspozycji szefa może zostać przez niego:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, w szczególności może zostać wyznaczony do pełnienia, na określonych warunkach, dyżurów;

2) skierowany do odbycia kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

3.  Szef, określając warunki pełnienia dyżurów, ustala w szczególności miejsce i terminy ich pełnienia, sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru.

4. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji szefa można udzielić urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.