ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby

Na podstawie art. 52 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami”, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.

§ 2. 1. Składki przekazuje się na wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunek bankowy, przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1) ).

2. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych, określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1)za miesiąc grudzień, za funkcjonariusza, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;

2) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego.

§ 3. 1. Składki przekazuje się w terminie:

1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby — w przypadku gdy przekazanie składek następuje z urzędu;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku — w przypadku gdy przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza;

3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 2) ).

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. 1. Jednostkami właściwymi do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek są jednostki organizacyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi w dniu jego zwolnienia ze służby.

2. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, składki przekazuje jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, która przejęła prawa i obowiązki zlikwidowanej jednostki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.