ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania wysokości zryczałtowanego równoważnika pieniężnego;

2) szczegółowe zasady korzystania przez funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, z przysługujących mu i członkom jego rodziny uprawnień do przejazdu raz w roku na koszt Służby Wywiadu Wojskowego, środkami publicznego transportu zbiorowego, do jednej wybranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, ustalania zwrotu kosztów przejazdu i ustalania zwrotu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, w razie niewykorzystania tego przejazdu oraz

3) dokumenty, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień.

§ 2. Przejazd, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje funkcjonariuszowi oraz członkom jego rodziny raz w roku kalendarzowym, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia — najkrótszą trasą środkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy od przejazdu koleją — środkami transportu autobusowego.

§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2, środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej.

2. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2, środkami transportu autobusowego przysługuje w wysokości faktycznej ceny biletu.

§ 4. 1. Zwrot kosztów, o którym mowa w § 3, nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat za przejazd.

2. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie przedłożonych biletów dokumentujących poniesione koszty przejazdu funkcjonariusza i członków jego rodziny.

3. Przy zwrocie kosztów przejazdu uwzględnia się posiadane przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnienia do przejazdów ulgowych.

§ 5. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt SWW, wypłaca się zryczałtowany równoważnik pieniężny w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu pospiesznego na odległość 1 000 km obowiązującej w dniu wypłaty tego świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje prawo do przejazdu na koszt SWW — z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnień do przejazdów ulgowych; w przypadku gdy w danym roku nie kursowały pociągi pospieszne, ryczałt przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej.

§ 6. 1. Zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia.

2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1293)