ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej „pomocą finansową”, przysługującej funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, tryb postępowania w sprawach związanych z jej przyznawaniem oraz zwrotem, a także wzór wniosku o jej przyznanie.

§ 2. 1. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego w służbie stałej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, o przyznanie pomocy finansowej. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt:

1) ubiegania się przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1;

2) uzyskania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w § 1, przez niego lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej, w dniu, w którym funkcjonariuszowi przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo umowa o budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową;

2) umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego prawa;

3) umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego sporządzona w formie aktu notarialnego albo umowa przedwstępna sprzedaży takiego lokalu lub domu;

4) aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego;

5) pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego albo zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.

3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożył funkcjonariusz, który zajmuje lokal mieszkalny będący w dyspozycji Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, pomoc finansową przyznaje się pod warunkiem zobowiązania się funkcjonariusza do opróżnienia tego lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania go do dyspozycji tego organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.

§ 4. 1. Wysokość pomocy finansowej stanowi iloczyn kwoty 4 372 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1267) według uprawnień na dzień złożenia wniosku.

2. Kwota 4 372 zł podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

§ 5. 1. Decyzje w sprawach przyznania i zwrotu pomocy finansowej wydaje Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje komórka finansowa jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.