ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253 i 502) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”;

2)   organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej oraz innych dokumentach SKW;

3)   przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty SKW podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4)   tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów SKW;

5)   sposób posługiwania się legitymacją oraz innymi dokumentami SKW.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   legitymacji — rozumie się przez to legitymację służbową SKW;

2)   żołnierzu SKW — rozumie się przez to żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe w SKW;

3)   funkcjonariuszu SKW — rozumie się przez to funkcjonariusza pełniącego służbę w SKW.

§ 3. 1. Żołnierzowi SKW na czas pełnienia służby w SKW wydaje się legitymację.

2. Funkcjonariuszowi SKW na czas pełnienia służby w SKW wydaje się:

1)   legitymację;

2)   książeczkę zdrowia.

§ 4. 1. W legitymacji zamieszcza się:

1)   imię i nazwisko żołnierza SKW albo funkcjonariusza SKW;

2)   aktualną fotografię żołnierza SKW albo funkcjonariusza SKW;

3)   numer legitymacji;

4)   datę ważności legitymacji;

5)   informację o uprawnieniach żołnierza SKW i funkcjonariusza SKW, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef SKW.

2. Szef SKW jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać, upoważniony przez Szefa SKW, szef komórki organizacyjnej SKW właściwej w sprawach kadrowych.

§ 6. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1)   zmiany danych w niej zawartych;

2)   uszkodzenia lub zniszczenia;

3)   upływu okresu jej ważności.

§ 7. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:

1)   uzyskania przez żołnierza zawodowego zgody na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, zpóźn. zm. 1) );

2)   uzyskania przez funkcjonariusza SKW zgody na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 2) );

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych;

4)   zwolnienia ze służby w SKW;

5)   wygaśnięcia stosunku służbowego.

2. Żołnierz SKW albo funkcjonariusz SKW zwraca legitymację szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza SKW lub funkcjonariusza SKW.

§ 9. 1. W przypadku utraty legitymacji żołnierz SKW lub funkcjonariusz SKW jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową pisemny meldunek Szefowi SKW, podając w nim datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef SKW zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją Szefowi SKW i złożyć pisemny meldunek, podając w nim datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10. 1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, okazując legitymację, jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 11. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 12. 1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, posługując się legitymacją, nie może:

1)   odstępować legitymacji innej osobie;

2)   przesyłać legitymacji pocztą, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 3) ) 4) ;

3)   wywozić legitymacji za granicę, chyba że uzyska na to zgodę Szefa SKW.

2. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować legitymację w sposób określony przez szefa jednostki (komórki) organizacyjnej, w której pełni służbę.

§ 13. 1. Żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, naruszający sposób posługiwania się legitymacją, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określają przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, zpóźn. zm. 5) ) 6) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz SKW i funkcjonariusz SKW, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.

§ 14. 1. Książeczka zdrowia jest przeznaczona do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza SKW oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez wojskową komisję lekarską.

2. Do dokonywania wpisów w książeczce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi SKW pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1.

3. Wzór książeczki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15. Funkcjonariusz SKW otrzymuje nową książeczkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 16. Legitymacje wydane żołnierzom Wojskowych Służb Informacyjnych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą ważność i niezwłocznie podlegają zwrotowi szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załączniki do rozporzędzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396, z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 502.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr230, poz. 1510 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2013 r. poz. 675 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

4)    Ustawa utraciła moc na podstawie art. 190 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.

5)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 957.

6)    Ustawa utraciła moc na podstawie art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

7)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1073), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.