ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach.

2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby — łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

2.  Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego.

3. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.