ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku za stopień;

2) wysokość dodatku służbowego;

3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1–3, oraz sposób ich wypłaty.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „uposażeniu zasadniczym”, rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 2. Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75 % otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.

5. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

6. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

— może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25 % stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.

§ 5. 1. Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:

1) Szef Służby Wywiadu Wojskowego — zastępcom Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz — pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.

§ 6. Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.