ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1453) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. (poz. 170)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA