ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Rozdział 4

Ewidencja dyscyplinarna

§ 22. 1. Kartę wyróżnień zakłada i prowadzi się żołnierzowi oraz byłemu żołnierzowi, począwszy od dnia, w którym zostało udzielone mu wyróżnienie.

2. Podstawę umieszczenia w karcie wyróżnień wpisu o udzielonym wyróżnieniu stanowi rozkaz lub decyzja, w których stwierdzono udzielenie żołnierzowi wyróżnienia, oraz wyciąg albo odpis z tego rozkazu lub decyzji.

3. Wzór karty wyróżnień żołnierza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 23. 1. Osobie prowadzącej kartę wyróżnień, w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia wyróżnienia w rozkazie lub decyzji, przekazuje się z nich wyciąg albo odpis albo udostępnia się ten rozkaz lub decyzję w celu dokonania wpisu w tej karcie.

2. Wpisu do karty wyróżnień dokonuje się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o udzieleniu żołnierzowi wyróżnienia.

§ 24. 1. Karty wyróżnień żołnierzy bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, żołnierzy Sekretariatu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz dowódców (szefów) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych szefom tych komórek — prowadzi osoba, której w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności, lub osoba wyznaczona w rozkazie lub decyzji przez szefa właściwej komórki organizacyjnej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

2. Karty wyróżnień prowadzi osoba, której w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności, lub osoba wyznaczona w rozkazie lub decyzji, odpowiednio przez:

1) sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej w odniesieniu do:

a) żołnierzy w podległych im sekretariatach,

b) szefów komórek (jednostek) organizacyjnych bezpośrednio im podporządkowanych;

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr w odniesieniu do:

a) żołnierzy bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, w tym szefów komórek (jednostek) organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

b) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, z wyjątkiem żołnierzy wykonujących zadania służbowe w jednostkach wojskowych.

3. Kartę wyróżnień żołnierza rezerwy niebędącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych prowadzi osoba wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy. Kartę tę dołącza się do teczki akt personalnych żołnierza.

4. Kartę wyróżnień żołnierza przeniesionego w stan spoczynku lub zwolnionego z czynnej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, w tym z powodu śmierci, osoba wyznaczona w organie kadrowym dołącza do teczki akt personalnych tego żołnierza.

§ 25. 1. Jeżeli żołnierz został przeniesiony do innego pododdziału lub innej jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, na okres pełnienia służby w nowym miejscu kartę wyróżnień przekazuje się właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania tej karty.

2. Kartę wyróżnień żołnierza przechowuje się przez okres pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej, a po zwolnieniu z tej służby przez okres pozostawania w rezerwie albo w stanie spoczynku w zależności od rodzaju pełnionej służby wojskowej.

3. Kartę wyróżnień żołnierza zawodowego, zwolnionego z czynnej służby wojskowej i przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres przechowywania i archiwizowania jego teczki akt personalnych.

4. Kartę wyróżnień pozostałych żołnierzy, zwolnionych z czynnej służby wojskowej i przeniesionych do rezerwy lub w stan spoczynku, przechowuje się przez okres prowadzenia danych tych żołnierzy w ewidencji wojskowej, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ).

§ 26. 1. Żołnierz może zapoznać się z kartą wyróżnień na wniosek złożony odpowiednio do osoby prowadzącej lub przechowującej jego kartę wyróżnień. Wniosek może być złożony pisemnie lub ustnie.

2. Z kartą wyróżnień zapoznaje żołnierza osoba prowadząca tę kartę.

3. Osoba zapoznająca żołnierza z kartą wyróżnień sporządza i podpisuje czytelnie na karcie wyróżnień adnotację o zapoznaniu, zawierającą datę tej czynności. Żołnierz zapoznany z kartą wyróżnień składa pod adnotacją czytelny podpis zawierający posiadany stopień wojskowy oraz imię i nazwisko.

4. W razie odmowy albo niemożności złożenia podpisu przez żołnierza zapoznawanego z kartą wyróżnień, osoba, o której mowa w ust. 3, sporządza odpowiednią wzmiankę na tej karcie.

§ 27. 1. Kartę ukarania zakłada się żołnierzowi prawomocnie ukaranemu:

1) podczas raportu dyscyplinarnego prowadzonego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli ukarany nie wniósł sprzeciwu do orzeczenia o ukaraniu, albo

2) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o prawomocnym orzeczeniu o ukaraniu żołnierza wydanym w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym albo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

2. W celu prowadzenia i przechowywania karty ukarania właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania, w terminie pięciu dni od dnia:

1) raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym zakończonym ukaraniem — kartę ukarania założoną podczas raportu przekazuje rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w tym raporcie;

2) wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu oraz o uchyleniu lub zmianie prawomocnego orzeczenia — odpis tego orzeczenia przekazuje organ dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny, który uczestniczył w danym postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Informację o wykonaniu ukarania albo o likwidacji skutków uchylonego lub zmienionego orzeczenia o ukaraniu organ orzekający w pierwszej instancji przekazuje, w celu uzupełnienia danych w karcie ukarania albo zaprzestania jej prowadzenia, właściwemu dowódcy albo osobie wyznaczonej do prowadzenia i przechowywania karty ukarania.

4. Kartę ukarania przechowuje się do czasu zatarcia ukarania.

5. Do prowadzenia karty ukarania stosuje się odpowiednio § 24 i 25.

6. Wzór karty ukarania żołnierza określa załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 28. 1. Wpisów w rejestrze postępowań dyscyplinarnych dokonuje się niezwłocznie po:

1) zakończeniu postępowania dyscyplinarnego w trybie uproszczonym prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu;

2) przeprowadzeniu raportu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym, jeżeli został wniesiony sprzeciw do wydanego orzeczenia;

3) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym;

4) wydaniu orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym przez organ orzekający w pierwszej instancji;

5) przyjęciu akt postępowania w celu rozpatrzenia odwołania;

6) wydaniu orzeczenia przez organ odwoławczy;

7) otrzymaniu akt postępowania w następstwie wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,

8) przyjęciu akt postępowania w celu zbadania przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

9) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

10) wydaniu orzeczenia w postępowaniu w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

11) przyjęciu akt postępowania w następstwie wydania orzeczenia w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

12) odtworzeniu akt postępowania w całości albo w części;

13) przekazaniu lub przyjęciu akt postępowania do lub od innego organu dyscyplinarnego oraz przesłaniu tych akt do archiwum wojskowego.

2. Wpisów dotyczących poszczególnych postępowań dyscyplinarnych w rejestrze postępowań dokonują rzecznicy dyscyplinarni uczestniczący w tych postępowaniach.

3. Osobami uprawnionymi do prowadzenia rejestrów postępowań są:

1) rzecznicy dyscyplinarni;

2) osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano prowadzenie tych rejestrów;

3) osoby wyznaczone — w rozkazie lub decyzji do prowadzenia tych rejestrów — przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej.

4. Rejestr postępowań prowadzi się w kancelarii jawnej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wpisów, a następnie przechowuje przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w tym rejestrze, a następnie przekazuje do właściwego archiwum wojskowego.

5. Wzór rejestru postępowań dyscyplinarnych określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 29. 1. Informacje, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, przekazuje się w postaci pisemnej lub z użyciem informatycznych nośników danych w drodze teletransmisji.

2. Uprawnione do gromadzenia lub przetwarzania danych i informacji w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ustawy, w tym prowadzonej w systemie teleinformatycznym, są:

1) osoby, którym w zakresie obowiązków nakazano wykonywanie tych czynności;

2) osoby wyznaczone w rozkazie lub decyzji do wykonywania tych czynności przez przełożonego dyscyplinarnego oraz wyższego przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe co najmniej dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej;

3) w odniesieniu do żołnierzy rezerwy — wyznaczone osoby w organie wojskowym prowadzącym ewidencję wojskową, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 30. 1. Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, są w szczególności:

1) zestawienia informacji lub danych statystycznych;

2) meldunki i sprawozdania;

3) dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy;

4) raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym, w tym sporządzane z nich wydruki, zawierające dane dotyczące pojedynczych żołnierzy, wypadków (zdarzeń), gromadzone i przetwarzane w tym systemie;

5) kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji dyscyplinarnej lub dokumentacji albo ewidencji określonej w innych przepisach, przekazane przez uprawnione organy.

2. Wzór:

1) zestawienia liczbowego wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej określa załącznik nr 38 do rozporządzenia;

2) meldunku o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej określa załącznik nr 39 do rozporządzenia;

3) zestawienia wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy określa załącznik nr 40 do rozporządzenia;

4) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy określa załącznik nr 41 do rozporządzenia;

5) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

6) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

7) meldunku o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza określa załącznik nr 44 do rozporządzenia;

8) zestawienia liczbowego żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi określa załącznik nr 45 do rozporządzenia;

9) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa określa załącznik nr 46 do rozporządzenia;

10) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie określa załącznik nr 47 do rozporządzenia;

11) zestawienia liczbowego sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy ukaranych mandatami karnymi przez Żandarmerię Wojskową określa załącznik nr 48 do rozporządzenia;

12) zestawienia liczbowego żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie określa załącznik nr 49 do rozporządzenia;

13) zestawienia liczbowego żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych określa załącznik nr 50 do rozporządzenia.

§ 31. 1. Dokumenty, o których mowa w § 30:

1) prowadzi się we wskazanej komórce wewnętrznej jednostki wojskowej lub instytucji cywilnej do chwili zakończenia wprowadzania danych do ewidencji, a następnie przekazuje się je do odpowiedniej dla klauzuli niejawności dokumentów kancelarii jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, w której przechowuje się te dokumenty przez okres piętnastu lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano ostatniego wprowadzenia danych;

2) dotyczące żołnierza przeniesionego do rezerwy, prowadzi się w sposób określony w pkt 1 i 3, nie dłużej jednak niż:

a) w jednostce wojskowej — do czasu unieważnienia przydziału mobilizacyjnego,

b) na szczeblu terenowym — do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej tego żołnierza;

3) po zakończeniu okresu przechowywania przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.

2. Dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej dotyczące:

1) informacji o żołnierzu będącym ofiarą lub sprawcą naruszeń prawa, w wyniku którego doszło do wypadku, lub będącym sprawcą naruszeń dyscypliny wojskowej oraz o objęciu żołnierza dyscyplinarnymi i karnymi środkami zapobiegawczymi przechowuje się w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) prawomocnego orzeczenia o ukaraniu lub skazaniu żołnierza przechowuje się do dnia zatarcia ukarania;

3) wykonywania ukarania lub skazania żołnierza przechowuje się do dnia zwolnienia tego żołnierza z czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem dokumentów zawierających informację o wykonaniu kary pieniężnej oraz środków dyscyplinarnych zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody i podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób, które przechowuje się do dnia umieszczenia tej informacji w ewidencji dyscyplinarnej.

3.  Meldunki, sprawozdania i inne dokumenty pisemne albo umieszczone na informatycznych nośnikach danych informacje, których treść umieszczono w ewidencji dyscyplinarnej, można przechowywać do końca roku kalendarzowego następującego po roku ich wpływu lub sporządzenia, a następnie podlegają one brakowaniu.

4. Dokumenty przetwarzane w systemie teleinformatycznym, których treść wykorzystano w ewidencji dyscyplinarnej, są usuwane z tego systemu lub odpowiednio znakowane w celu zablokowania do nich dostępu.

§ 32. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej albo likwidacji instytucji cywilnej, przed okresem, w jakim przechowuje się dokumenty stosowane w ewidencji dyscyplinarnej, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokumenty te przekazuje się jednostce wojskowej albo instytucji cywilnej, przejmującej jej zadania i funkcje, a w przypadku braku następcy prawnego — jednostce albo instytucji wskazanej w dokumencie dotyczącym rozformowania lub likwidacji.