ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Rozdział 2

Dokumentacja dyscyplinarna

§ 2.1. Dokumentami dotyczącymi wyróżniania są:

1) wniosek przełożonego dyscyplinarnego albo innego organu o udzielenie wyróżnienia żołnierzowi, byłemu żołnierzowi, pododdziałowi, oddziałowi lub instytucji wojskowej;

2) opinia wyższego przełożonego dyscyplinarnego dotycząca wniosku o udzielenie wyróżnienia;

3) wniosek przełożonego dyscyplinarnego do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzasadnienie odmowy udzielenia wyróżnienia;

4) zawiadomienie o przyczynach odmowy udzielenia wyróżnienia na wniosek przełożonego dyscyplinarnego;

5) protokoły oraz notatki służbowe dotyczące kwalifikowania kandydatów oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych do wyróżnienia przez uprawnionych przełożonych dyscyplinarnych;

6) rozkaz oraz decyzja przełożonego dyscyplinarnego w sprawie wyróżnienia;

7) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej i kronika jednostki wojskowej, w której znajdują się te wpisy;

8) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego i Księga Honorowa Wojska Polskiego, w której znajdują się te wpisy;

9) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów wymienionych w pkt 1–8, przesyłane w szczególności osobie:

a) lub organowi, które złożyły wniosek o wyróżnienie żołnierza,

b) która wykonuje czynności wynikające z udzielenia wyróżnienia,

c) lub dowódcy prowadzącym kartę wyróżnień;

10) odpisy lub kopie karty wyróżnień przesyłane w szczególności:

a) bezpośredniemu przełożonemu wyróżnionego żołnierza,

b) rzecznikowi dyscyplinarnemu, prokuratorowi wojskowemu lub innemu uprawnionemu organowi,

c) wyróżnionemu żołnierzowi, na jego wniosek.

2. W przypadku wyróżnienia więcej niż jednego żołnierza, byłego żołnierza, pododdziału, oddziału lub instytucji wojskowej stwierdzenie udzielenia tych wyróżnień umieszcza się w jednym rozkazie lub decyzji.

§ 3.1. Akta postępowania dyscyplinarnego, zwane dalej „aktami postępowania”, obejmują:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo inny dokument, na podstawie którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne;

2) wniosek organu orzekającego, niebędącego przełożonym rzecznika dyscyplinarnego, do rzecznika dyscyplinarnego o uczestniczenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

3) postanowienia i orzeczenia wydane przez organ orzekający, organ odwoławczy i wyższego przełożonego dyscyplinarnego, zwane dalej „organem dyscyplinarnym”, albo odpisy, wyciągi lub kopie tych dokumentów;

4) postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania;

5) odpis karty ukarania żołnierza, jeżeli postępowanie dyscyplinarne przeprowadzono w trybie uproszczonym;

6) postanowienia i wezwania wydane lub sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego;

7) wnioski i notatki służbowe sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego;

8) pełnomocnictwo udzielone lub cofnięte obrońcy przez obwinionego lub ukaranego;

9) wnioski i odwołania obwinionego oraz ukaranego lub jego obrońcy;

10) postanowienia o sprostowaniu błędu oraz oczywistej pomyłki albo o odmowie ich sprostowania;

11) zebrane w toku postępowania dyscyplinarnego:

a) materiały dowodowe, w szczególności protokoły i opinie,

b) notatki służbowe,

c) nośniki zawierające zapisy obrazu lub dźwięku z przebiegu czynności w postępowaniu dyscyplinarnym,

d) odpisy albo kopie dokumentów i materiałów, o których mowa w lit. a—c;

12) dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 4.

2. Nośniki zawierające zapisy obrazu lub dźwięku przytwierdza się do kart akt postępowania w zabezpieczonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania; z treści tego zapisu można sporządzić stenogram, który uwierzytelnia osoba go sporządzająca.

3. Akta postępowania zakłada się niezwłocznie po:

1) prawomocnym ukaraniu żołnierza w trybie uproszczonym, dołączając do tych akt odpis karty ukarania żołnierza, chyba że w postępowaniu tym nie zgromadzono materiałów sprawy;

2) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w trybie zwykłym:

a) jeżeli akt postępowania nie założono w postępowaniu w trybie uproszczonym, poprzedzającym to postępowanie,

b) jeżeli postępowanie w trybie uproszczonym dotyczącym tej sprawy nie było prowadzone,

c) po otrzymaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

4. Do akt postępowania dołącza się w szczególności:

1) kopię karty ewidencyjnej lub wtórnika karty ewidencyjnej żołnierza, kopię karty wyróżnień i odpis albo uwierzytelnioną kopię karty ukarania żołnierza, a także kopię ostatnio sporządzonej opinii służbowej;

2) materiały w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wraz z dokumentami dotyczącymi uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

3) dokumenty w sprawie wzruszenia postępowania dyscyplinarnego;

4) odpisy rozkazów lub decyzji o zwolnieniu ukaranego żołnierza:

a) z zajmowanego stanowiska służbowego w wykonaniu kary dyscyplinarnej odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego albo

b) ze służby wojskowej w wykonaniu kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej;

5) wyciągi z rozkazów lub decyzji, w których umieszczono zarządzenie wykonania ukarania;

6) dokumenty dotyczące poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie tego żołnierza, jeśli w związku z wynikami tych badań wszczęto dane postępowanie dyscyplinarne albo były one związane z tym postępowaniem:

a) wyciąg lub odpis z rozkazu lub decyzji w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie,

b) protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie albo odpis lub kopię tego protokołu,

c) protokół badania śliny albo krwi, moczu lub wydzieliny organizmu albo odpis lub dołączoną kopię tego protokołu,

d) dokument zawierający wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie albo odpis lub kopię tego dokumentu;

7) postanowienie o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego albo odpis lub kopię tego postanowienia;

8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do osadzenia żołnierza w izbie zatrzymań albo odpis lub kopię tego zaświadczenia;

9) inne dokumenty związane z reagowaniem dyscyplinarnym, które miały wpływ na wydane w toku postępowania dyscyplinarnego orzeczenie, w tym w szczególności notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, dołącza się do akt postępowania niezwłocznie po wykonaniu ukarania, a dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 6–8, po zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego.

§ 4. Postanowienia i orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym sporządza się w jednym egzemplarzu, dołączając je do akt postępowania. Z orzeczeń lub postanowień można sporządzać odpisy, wyciągi lub kopie.

§ 5.1. Jeżeli dokument stanowiący dowód w postępowaniu dyscyplinarnym zawiera informacje niejawne, nie dołącza się go do akt postępowania.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę służbową, w której umieszcza informację o numerze dokumentu i miejscu jego przechowywania.

§ 6. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało przejęte przez nowego przełożonego dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego, akta postępowania zgromadzone do tego momentu podlegają przekazaniu odpowiednio nowemu przełożonemu dyscyplinarnemu lub rzecznikowi dyscyplinarnemu.

§ 7.1. Akta postępowania rejestruje się w rejestrze postępowań dyscyplinarnych, zwanym dalej „rejestrem postępowań”.

2. Akta postępowania umieszcza się w teczce, której nadaje się numer oznaczający:

1) symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt „/”;

2) liczbę porządkową oznaczającą akta postępowania zgodnie z hasłem klasyfikacyjnym rzeczowego wykazu akt, po znaku łamania;

3) liczbę porządkową akt postępowania w danym roku kalendarzowym, po kolejnym znaku łamania „/”;

4) numer tomu zawierającego do 200 arkuszy akt postępowania, po kolejnym znaku łamania „/”.

3. Odpowiednio do trybu i etapu postępowania dyscyplinarnego na teczce oraz na kartach akt postępowania umieszcza się sygnaturę składającą się z:

1) oznaczenia literowego:

a) „APU” — w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie uproszczonym,

b) „APZ” — w postępowaniu dyscyplinarnym w trybie zwykłym w pierwszej instancji oraz odrębnie w postępowaniu dyscyplinarnym w tym trybie w sprawie otrzymanej do ponownego rozpatrzenia,

c) „APO” — w postępowaniu odwoławczym,

d) „APW” — w postępowaniu w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego;

2) liczby oznaczającej:

a) liczbę porządkową, pod jaką dane postępowanie zostało zarejestrowane w rejestrze postępowań w danym roku kalendarzowym,

b) rok kalendarzowy, w którym akta zostały zarejestrowane — w postaci jego dwóch ostatnich cyfr, po znaku łamania „/”.

4. Na początku akt postępowania zamieszcza się wykaz dokumentów i materiałów zawartych w danych aktach, wymieniając kolejno ich liczbę porządkową, datę wpływu lub sporządzenia, tytuł lub zasadniczą treść oraz numer karty akt.

5. Dokumenty i materiały w aktach postępowania gromadzi się w porządku chronologicznym, zgodnie z tokiem dokonywanych czynności lub datą wpływu, numerując kolejno poszczególne karty akt.

6. Do akt postępowania w sprawie otrzymanej do ponownego rozpatrzenia można dołączyć kopie dokumentów z akt postępowania dotyczącego tej sprawy.

§ 8. Dokumentami stanowiącymi dokumentację dyscyplinarną są również:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, rozpatrzony odmownie;

2) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;

3) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów dotyczących postępowania dyscyplinarnego oraz wykonania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, podlegające przesłaniu odpowiednio:

a) uprawnionym jego uczestnikom,

b) osobom lub organom, które wystąpiły z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,

c) przełożonemu dyscyplinarnemu, który złożył wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, do orzeczenia których nie był uprawniony, w przypadku wydania orzeczenia rozstrzygającego odmiennie niż w tym wniosku,

d) osobom lub dowódcom prowadzącym kartę ukarania żołnierza, zwaną dalej „kartą ukarania”, oraz inne dokumenty w ramach ewidencji dyscyplinarnej, a także bezpośredniemu przełożonemu żołnierza, którego to postępowanie dotyczy;

4) zażalenie na polecenie poddania badaniom lub warunki i sposób przeprowadzenia tych badań oraz zażalenie na zastosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, a także postanowienie organu odwoławczego rozstrzygające w tych sprawach;

5) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów w sprawie polecenia poddania się żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie oraz dotyczące zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego, podlegające przesłaniu uprawnionym osobom i organom.

§ 9.1. Stwierdzenie udzielenia żołnierzowi wyróżnienia, polecenia poddania się badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie żołnierza oraz zabiegom niezbędnym do ich przeprowadzenia, zarządzenia wykonania ukarania oraz innych czynności związanych z reagowaniem dyscyplinarnym umieszcza się w rozkazie lub decyzji przez:

1) wprowadzenie w punkcie dotyczącym spraw dyscyplinarnych rozkazu dziennego wydawanego przez dow