ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 62) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 czerwca 2009 r.;

8) od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 czerwca 2009 r.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, którzy nie nabyli prawa do zasiłku dla bezrobotnych (odbyli mniej niż 240 dni tej służby) i złożą pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej o umożliwienie im odbycia tej służby w wymiarze umożliwiającym nabycie tego prawa, a powołanych:

1) od dnia 4 listopada do dnia 6 listopada 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 6—8 lipca 2009 r.;

2) od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 3—5 sierpnia 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.