ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia.

§ 2. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia, określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Obrony Narodowej:

a) z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 246, z 2001 r. Nr 23, poz. 275, z 2002 r. Nr 73, poz. 671 i Nr 221, poz. 1861, z 2003 r. Nr 33, poz. 272 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 434),

b) z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 247, z 2001 r. Nr 23, poz. 276, z 2002 r. Nr 70, poz. 652, z 2003 r. Nr 33, poz. 273 oraz z 2004 r. Nr 38, poz. 350),

c) z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych (Dz. U. Nr 58, poz. 536, z 2003 r. Nr 33, poz. 274 oraz z 2004 r. Nr 38, poz. 351)

— które utraciły moc z dniem 1 lipca 2004. r.

2) Załącznik zmieniony przez załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 170), które weszło w życie dnia 3 lutego 2005 r., w brzmieniu ustalonym przez załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 367), które weszło w życie dnia 28 marca 2006 r.