ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. Nr 152, poz. 1025) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy opracowywaniu programów kształcenia komendanci szkół podoficerskich uwzględniają wytyczne do organizacji kształcenia wydane przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz osoby, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.”;

2)   w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia odpowiedzialni są: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, szefowie oraz komendanci, którym podlegają centra szkolenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.