ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. Nr 206, poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) wyznaczanie rozkazem jednego z dowódców (dyrektorów, szefów) jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony całego kompleksu obiektów wojskowych, w przypadku gdy jest w nim rozmieszczonych kilka jednostek organizacyjnych mających różnych przełożonych;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 1 pkt 8a nie stosuje się, jeżeli w kompleksie obiektów wojskowych na terenie garnizonu znajduje się wojskowy oddział gospodarczy.”,

c) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) współorganizowanie systemu przepustkowego i koordynowanie działań w zakresie kompatybilności systemu kontroli dostępu w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawy;”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przez dowódców znoszonych lub przekształcanych garnizonów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone przez dowódców garnizonów, które obejmują zasięgiem terytorialnym znoszone lub przekształcane garnizony.

§ 3. Przekazanie obowiązków przez dowódcę znoszonego lub przekształcanego garnizonu dowódcy garnizonu, który obejmuje zasięgiem terytorialnym znoszony lub przekształcany garnizon, nastąpi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.