ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. Nr 163, poz. 1580, z 2006 r. Nr 42, poz. 281 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do pełnienia czynnej służby wojskowej mogą zgłaszać się, w drodze zaciągu ochotniczego, żołnierze rezerwy i osoby, które stawały do kwalifikacji wojskowej, zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej.

2. Do pełnienia czynnej służby wojskowej mogą zgłaszać się, w drodze zaciągu ochotniczego, również osoby, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej, pod warunkiem że ukończyły osiemnaście lat i nie ukończyły:

1) w przypadku mężczyzn — sześćdziesięciu lat;

2) w przypadku kobiet — pięćdziesięciu lat.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ochotników, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.