ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, w tym ubiorów cywilnych i wyekwipowania, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.

2. Równoważnika nie wypłaca się żołnierzowi powołanemu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu z dniem powołania albo promocji wydano przedmioty zaopatrzenia mundurowego.

3. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu w danym roku kalendarzowym przysługuje:

1) pułkownikowi (komandorowi) na stopień generała brygady (kontradmirała) — wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków za przedmioty szyte na miarę i wykonanie oznak (haftów);

2) mianowanemu na inny niż wymieniony w pkt 1, wyższy stopień wojskowy — wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na wykonanie oznak (haftów).

4. Wysokość równoważnika oblicza się na podstawie norm przedmiotów umundurowania określonych w przepisach o warunkach i normach umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

5. Wysokość równoważników, o których mowa w ust. 1, w zamian za:

1) umundurowanie i wyekwipowanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ubiory cywilne określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. W przypadku niemożności dopasowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego należnych żołnierzowi zawodowemu w naturze, przysługuje zwrot kosztów wykonania odpowiednich poprawek krawieckich lub tkanina i równoważnik na uszycie munduru oraz za dodatki krawieckie, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów szycia, obowiązujących w zakładach Wojskowych Przedsiębiorstw Handlowych.

2. Zwrot kosztów szycia i dodatków krawieckich następuje po przedstawieniu dowodu zapłaty za wykonaną usługę.

§ 3. 1. Żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik za:

1) nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w przepisach o warunkach i normach umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał;

2) każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze.

2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także rodzaje przedmiotów umundurowania, za które się go wypłaca, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kobiecie — żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na kolejnych latach nauki. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz przybory do konserwacji obuwia niewydane w naturze wypłaca się równoważnik, co miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby. Dowódca (komendant) może zdecydować o wypłaceniu równoważnika pieniężnego za płyn po goleniu i szampon do mycia włosów, począwszy od pierwszego dnia służby.

2. Za okres od 2 do 15 dni wypłaca się połowę równoważnika.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5a. 1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych można wypłacać równoważnik pieniężny za:

1) przybory oraz środki do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia, co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia zaopatrywania,

2) przybory do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia — jednorazowo na okres misji

— w zależności od możliwości zaopatrzeniowych na rynku lokalnym.

2. Decyzję o wypłacie podejmuje dowódca kontyngentu.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Osoby uprawnione do otrzymania równoważnika są obowiązane wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dowódcy, szefowie, dyrektorzy lub komendanci wojskowych jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych mogą wstrzymać wypłatę części równoważnika w razie stwierdzenia u użytkowników cech widocznego zużycia przedmiotów mundurowych objętych zestawami ubiorczymi – do czasu usunięcia tych zaniedbań.

3. Równoważnik pomniejsza się o kwoty przyjęte do naliczenia równoważnika za poszczególne przedmioty umundurowania i wyekwipowania, objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Organem właściwym w sprawach wypłacania równoważników pieniężnych jest wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje.

4a. Dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego organem właściwym w sprawach wypłacania równoważników pieniężnych jest odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 7. Równoważnik, w określonej wysokości, przysługuje żołnierzom zawodowym za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

§ 8. Wypłata równoważnika następuje w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika.

§ 9. 1. Żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego przysługuje równoważnik za dany rok kalendarzowy w wysokości określonej w rozporządzeniu.

2. Wypłata równoważnika, o którym mowa w ust. 1, następuje do dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1615)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 36, poz. 410, z 2001 r. Nr 28, poz. 315, z 2002 r. Nr 35, poz. 327, z 2003 r. Nr 19, poz. 167 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 399), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).