ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wojskowego dokumentu osobistego;

2) przeznaczenie wojskowego dokumentu osobistego;

3) sposób wydawania i ewidencjonowania oraz zwrotu wojskowego dokumentu osobistego;

4) zakres informacji dotyczących powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej oraz danych osobowych wpisywanych w wojskowym dokumencie osobistym.

§ 2. 1. Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa.

2. Wzór książeczki wojskowej określa załącznik do rozporządzenia.

3. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.

§ 3. 1. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień w formie wpisów do książki ewidencji przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania lub w formie elektronicznej.

3. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.

§ 4. W książeczce wojskowej wpisuje się:

1) dane osobowe jej posiadacza:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) imię ojca,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) numer PESEL,

e) adres zameldowania,

f) stopień wojskowy;

2) dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową:

a) nazwę organu wydającego,

b) datę wydania,

c) pieczęć organu i podpis wydającego;

3) informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej, w tym:

a) adnotacje o kwalifikacji wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej,

b) rodzaj odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby zastę,

c) poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,

d) stosunek do służby wojskowej,

e) odbywanie ćwiczeń wojskowych w rezerwie,

f) rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, którym nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

g) przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień,

h) adnotacje służbowe, w tym:

– aktualne miejsce pełnienia czynnej służby wojskowej, numer jednostki wojskowej, datę rozpoczęcia i zakończenia służby w tej jednostce,

– numer wydanej broni służbowej, datę jej wydania oraz zwrotu,

– symbol specjalności wojskowej,

– kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o kwalifikacji wojskowej.

§ 5. 1. Książeczki wojskowe dotychczasowego wzoru mogą być wydawane do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wszystkie książeczki wojskowe według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wydane przed upływem terminu określonego w ust. 1 nie podlegają wymianie i zachowują ważność.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. (poz. 2154)

WZÓR

KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie książeczki wojskowej (M. P. Nr 32, poz. 374), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).