ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Kierownik podmiotu oddelegowania wyznacza na stanowisko służbowe oddelegowanego żołnierza SWW, zgodnie z porozumieniem, w formie przewidzianej dla tego stanowiska.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Oddelegowany żołnierz SWW w czasie oddelegowania podlega Szefowi SWW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w porozumieniu — kierownikowi podmiotu oddelegowania.”;

3) w § 11:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uposażenie w wysokości określonej w porozumieniu, o którym mowa w § 8, w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy,”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego żołnierza SWW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, żołnierzowi oddelegowanemu SWW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków właściwej jednostki organizacyjnej SWW.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.