ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

Na podstawie art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje świadczeń socjalnych;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń socjalnych;

3) tryb i szczegółowe warunki przyznawania świadczeń socjalnych;

4) wysokość, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;

5) sposób przekazywania świadczeniobiorcom przyznanych świadczeń socjalnych;

6) sposób gospodarowania środkami funduszu socjalnego;

7) okoliczności uzasadniające przekazanie środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi;

8) tryb i formę podejmowania decyzji o przekazywaniu środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;

2) świadczeniobiorca — osobę pobierającą emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną.

§ 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy uwzględnia się następujące osoby:

1) małżonka;

2) dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

a) do ukończenia 16. roku życia.

b) do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania,

c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym w okresie, o którym mowa w lit. a lub b.

§ 4. 1. Przy obliczaniu dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych, uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

1) zapomogi pieniężnej;

2) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury.

§ 6. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

§ 7. 1. Świadczenia socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel.

2. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje wojskowy organ emerytalny na podstawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

§ 8. 1. Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

1) zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3;

2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych.

2. Wniosek o świadczenie socjalne jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do wojskowego organu emerytalnego.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Przyznane świadczenie socjalne oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki są przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej świadczeniobiorcy albo przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania w terminie:

1) 14 dni od daty przyznania świadczenia socjalnego;

2) 30 dni od daty złożenia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

§ 10. Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.

§ 11. 1. Zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej świadczeniobiorcy albo członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3, dokonuje się, jeżeli stan zdrowia chorego wynikający z nieuleczalnej, postępującej choroby, wymaga opieki i pomocy specjalistycznej.

2. Zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury.

3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie rachunku lub faktury.

§ 12. 1. Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia świadczeniobiorcy albo członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3, w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości 10 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

2. Częściowy zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się raz na dwa lata kalendarzowe na podstawie rachunku lub faktury, za jeden pobyt skierowany przez uprawnione podmioty, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

§ 13. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, opracowuje plan na dany rok kalendarzowy wykorzystania środków funduszu socjalnego, określając kierunki wydatków.

§ 14. Do czasu przekazania całości środków funduszu socjalnego na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy, wojskowy organ emerytalny może wydatkować miesięcznie do 1/12 środków zaplanowanych na fundusz socjalny na dany rok.

§ 15. Wojskowy organ emerytalny przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za ubiegły rok oraz, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego i informację o możliwości przekazania niewykorzystanych środków funduszu socjalnego.

§ 16. 1. Na wniosek wojskowego organu emerytalnego między wojskowymi organami emerytalnymi mogą być przekazywane środki funduszu socjalnego w przypadku, gdy:

1) wojskowy organ emerytalny nie wykorzystał co najmniej 30 % posiadanych środków, a z oceny realizacji wydatków wynika, że środki funduszu socjalnego nie zostaną w pełni wykorzystane;

2) niedobór środków w innych wojskowych organach emerytalnych został spowodowany sytuacją nadzwyczajną lub wystąpiły zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń socjalnych.

2. Oceny wysokości zrealizowanych wydatków funduszu socjalnego oraz prognozy co do potrzeb środków na świadczenia socjalne dokonuje wojskowy organ emerytalny.

§ 17. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829), o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie są korzystniejsze.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669 i Nr 95, poz. 785.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1720) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1308).