ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kwotę dofinansowania, o której mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, stanowi rzeczywisty koszt utrzymania weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, ponoszony przez Dom Weterana, pomniejszony o kwotę otrzymaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o opłatę ponoszoną przez osobę uprawnioną.

2. Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana według wzoru:

W = Ku — DNFZ — O,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W — wysokość kwoty dofinansowania,

Ku — rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,

DNFZ — kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1) ),

O — opłatę za pobyt ponoszoną przez osobę uprawnioną.

§ 2. 1. 2) Podmiot leczniczy, w którego ramach funkcjonuje Dom Weterana, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie pobytu osób uprawnionych, przekazuje dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia zestawienie zawierające informację o wysokości należnej kwoty dofinansowania za pobyt osób uprawnionych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)   imię, nazwisko i numer PESEL osoby uprawnionej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość i datę urodzenia;

2)   podstawę prawną pobytu;

3)   okres pobytu;

4)   rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej;

5)   wysokość kwoty dofinansowania otrzymanej na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

6)   wysokość opłaty za pobyt wniesionej przez osobę uprawnioną;

7)   wysokość należnej kwoty dofinansowania ustalonej zgodnie z § 1 ust. 2;

8)   nazwę oraz numer rachunku bankowego podmiotu leczniczego;

9)   podpis kierownika podmiotu leczniczego.

3. 3)  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia dokonuje weryfikacji sporządzonego zgodnie z ust. 2 zestawienia w zakresie:

1)   uprawnień osób korzystających z pobytu;

2)   wysokości należnego dofinansowania ze środków publicznych.

4. 4)  Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, wystawia dokument, który stanowi podstawę do wystawienia faktury, potwierdzający wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu leczniczego.

5. 5)  Kwota dofinansowania, o której mowa w § 1 ust. 1, jest przekazywana na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, na wskazany rachunek bankowy podmiotu leczniczego przez właściwego, realizującego płatności z tego tytułu dysponenta środków budżetu państwa, ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 6) ) — w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia faktury wraz z zestawieniem, sporządzonych zgodnie z ust. 2 i 4.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960, 1355 i 1579.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz. U. poz. 756), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2015 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.