ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobami uprawnionymi";

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym, zwanych dalej „produktami leczniczymi", określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Jednostka wojskowa, w której osoba uprawniona pełni czynną służbę wojskową, pokrywa koszty produktów leczniczych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zwrotu kosztów produktów leczniczych wydanych bezpłatnie osobom uprawnionym przez aptekę, z którą jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, zawarta umowę o świadczenie takich usług zgodnie z odrębnymi przepisami, dokonuje ta jednostka wojskowa na podstawie faktury i zbiorczego zestawienia z recept, przekazywanych przez aptekę nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością dokonuje jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, na podstawie dowodu zakupu, a w szczególności paragonu, i recepty, przedstawionych przez osobę uprawnioną.

§ 6. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, dokonuje zwrotu kosztów:

1) określonych w § 4 – aptece, która bezpłatnie wydała produkt leczniczy;

2) określonych w § 5 – osobie uprawnionej, która nabyta produkt leczniczy za pełną odpłatnością.

§ 7. Jednostka wojskowa, o której mowa w § 3, przechowuje dokumentację dotyczącą zwrotu kosztów, o których mowa w § 4 i 5, przez okres 3 lat.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2005 r. (poz. 542)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH
SYMBOLEM OTC I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBOM UPRAWNIONYM