ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tytuły wojskowe i zasady ich używania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do żołnierzy służby przygotowawczej, o których mowa w art. 98a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o których mowa w art. 59 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy, zwanych dalej „żołnierzami”, niezależnie od posiadanych przez nich stopni wojskowych, wprowadza się następujące tytuły wojskowe:

1) podchorążego;

2) kadeta.

2. Tytuł podchorążego może być używany przez żołnierzy w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, a tytuł kadeta — przez żołnierzy w stopniach wojskowych szeregowych.

3. Tytułów, o których mowa w ust. 1, używa się bezpośrednio po stopniu wojskowym.

§ 3. Tytuł podchorążego uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze:

1) odbywający przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych — z dniem stawienia się do odbycia tego przeszkolenia;

2) kształceni na oficera:

a) w ramach kursu oficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej — z dniem rozpoczęcia kształcenia,

b) w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny — z dniem rozpoczęcia kształcenia.

§ 4. Tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera:

1) w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej — z dniem rozpoczęcia kształcenia;

2) w ramach kursu podoficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej — z dniem rozpoczęcia kształcenia;

3) w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny — z dniem rozpoczęcia kształcenia.

§ 5. Nadanie tytułu wojskowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, stwierdza się w rozkazie rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej, w której żołnierz kształci się lub odbywa przeszkolenie wojskowe, oraz odnotowuje w ewidencji wojskowej i w książeczce wojskowej tego żołnierza.

§ 6. Tytułów, o których mowa w § 2 ust. 1, używa się w czasie odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej, a także można ich używać po zwolnieniu z tej służby, do czasu ich utraty lub wygaśnięcia.

§ 7. 1. Tytuł podchorążego lub kadeta traci się wraz z utratą stopnia wojskowego w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, w tym również w razie zachowania stopnia wojskowego szeregowego (marynarza).

2. Żołnierz lub żołnierz rezerwy, który odzyskał stopień wojskowy w przypadku określonym w art. 80 ust. 1 ustawy, jednocześnie odzyskuje tytuł podchorążego lub kadeta.

§ 8. 1. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych oraz żołnierze kształceni na oficera tracą tytuł podchorążego również w przypadku:

1) zwolnienia z:

a) przeszkolenia wojskowego — przed jego odbyciem,

b) kursu oficerskiego lub kształcenia na oficera — przed ukończeniem kształcenia;

2) niezdania egzaminu końcowego na zakończenie przeszkolenia wojskowego lub egzaminu na oficera.

2. Żołnierze kształceni na podoficera tracą tytuł kadeta również w przypadku:

1) zwolnienia z kursu podoficerskiego lub kształcenia na podoficera — przed ukończeniem kształcenia;

2) niezdania egzaminu końcowego na podoficera.

3. Utrata przez żołnierza tytułu podchorążego lub kadeta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z dniem określonym w rozkazie odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej, rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej, w której żołnierz kształci się lub odbywa przeszkolenie wojskowe.

§ 9. Tytuł podchorążego lub kadeta wygasa z dniem:

1) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów — w przypadku żołnierza lub żołnierza rezerwy posiadającego tytuł podchorążego lub kadeta;

2) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów — w przypadku żołnierza lub żołnierza rezerwy posiadającego tytuł kadeta.

§ 10. 1. Dowódca jednostki wojskowej, rektor-komendant uczelni wojskowej lub komendant szkoły podoficerskiej odnotowuje utratę przez żołnierza tytułu podchorążego lub kadeta w ewidencji wojskowej oraz w książeczce wojskowej tego żołnierza.

2. Wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje utratę przez żołnierza rezerwy tytułu podchorążego lub kadeta w ewidencji wojskowej oraz w książeczce wojskowej tego żołnierza.

§ 11. Tytuł podchorążego uzyskany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia staje się tytułem podchorążego w rozumieniu rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.