ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 90a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 72, poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wniosek żołnierza udokumentowany zaświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej o wybraniu żołnierza na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;”;

2) w § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wniosek żołnierza udokumentowany zaświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej o wybraniu żołnierza na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.