ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres świadczeń zdrowotnych w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów), przysługujących żołnierzom zawodowym, oraz jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, albo uczelnię wojskową, udzielające tych świadczeń;

2) zakres badań lekarskich i psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa i powracających do kraju po zakończeniu tej służby;

3) zakres i tryb kontroli zaopatrzenia żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC określone w odrębnych przepisach;

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawionych po przeprowadzeniu obowiązujących badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa;

5) wykaz i kalendarz obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa;

6) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz ramowy program tych turnusów;

7) sposób prowadzenia dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego.

§ 2. 1. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych żołnierzom zawodowym są publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, albo uczelnia wojskowa, zabezpieczające pod względem medycznym szkolenia poligonowe lub ćwiczenia wojskowe (loty, rejsy).

§ 3. 1. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór wywiadu lekarskiego do badań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór wywiadu epidemiologicznego do badań, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Zakres badań psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

6. Wzór kwestionariusza do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa do badań, o których mowa w ust. 5, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

7. Zakres badań psychologicznych żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

8. Wzór kwestionariusza do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych po zakończeniu służby poza granicami państwa do badań, o których mowa w ust. 7, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

9. Żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym ponownie do służby poza granicami państwa w ciągu roku od przeprowadzenia badania lekarskiego lub psychologicznego nie wykonuje się ponownie tych badań.

10. Badania lekarskie i psychologiczne wykonywane po powrocie żołnierza zawodowego do kraju rozpoczyna się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni od dnia powrotu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 7 dni od dnia powrotu.

11. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi lekarz przeprowadzający badania lekarskie lub psycholog przeprowadzający badania psychologiczne kieruje żołnierza zawodowego na badania uzupełniające do właściwych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 4. 1. Wyniki badań lekarskich żołnierzy zawodowych zamieszcza się w dokumentacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w książce zdrowia żołnierza.

2. Wzory zaświadczeń wydawanych po badaniu psychologicznym żołnierzom zawodowym skierowanym do służby poza granicami państwa i powracającym do kraju po zakończeniu tej służby określają odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Badania lekarskie i psychologiczne żołnierzy zawodowych wykonują lub zlecają ich wykonanie wojskowe komisje lekarskie.

2. Badanie psychologiczne na zlecenie wojskowej komisji lekarskiej wykonuje psycholog posiadający tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie psychologa, który co najmniej przez 3 lata w ostatnim 5-letnim okresie zatrudnienia był zatrudniony na stanowisku psychologa.

§ 6. Lekarz jednostki wojskowej przygotowującej żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa kieruje żołnierza zawodowego nieposiadającego zbadanej grupy krwi do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi w celu jej oznaczenia.

§ 7. 1. Przed wyjazdem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa wykonuje się jeden raz w czasie zawodowej służby wojskowej badanie cytogenetyczne. Skierowanie na to badanie wydaje wojskowa komisja lekarska przeprowadzająca badania lekarskie żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do służby poza granicami państwa.

2. Badanie cytogenetyczne, o którym mowa w ust. 1, wykonują wojskowe pracownie cytogenetyczne.

§ 8. 1. Kontrolę nad zaopatrzeniem żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC sprawuje Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w sposób planowy lub doraźnie na wniosek organów finansowych pokrywających koszty nabytych przez żołnierzy bezpłatnie produktów leczniczych znajdujących się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych, a także produktów leczniczych i wyrobów medycznych oznaczonych symbolem OTC.

3. Prowadzone czynności kontrolne mają na celu w szczególności umożliwić dokonanie oceny poprawności wystawiania recept osobom uprawnionym, ordynacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki lekami na szczeblu jednostki wojskowej.

§ 9. 1. Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa podlegają, przed wyjazdem, szczepieniom ochronnym oraz przed wyjazdem, w trakcie pobytu i po powrocie do kraju — profilaktyce chorób mogących wywołać epidemię. Wykaz i terminarz obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych przed wyjazdem do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 1, wykonuje się po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich wykonania.

3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 1, można wykonywać w punktach szczepień publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Szczepienia ochronne przeciwko żółtej gorączce można wykonywać wyłącznie w Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie lub — w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach — w innych punktach uprawnionych do wykonywania takich szczepień.

§ 10. Żołnierze zawodowi poddani szczepieniom ochronnym, o których mowa w § 9, otrzymują międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia wydawane przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Międzynarodowy Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.

§ 11. W przypadku zachorowania żołnierza zawodowego po przeprowadzeniu badań lekarskich i psychologicznych, a przed jego wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, wyznacza się datę ponownego badania tego żołnierza, wynikającą z oceny stanu jego zdrowia.

§ 12. 1. Bezpośrednio przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa żołnierze zawodowi podlegają kontrolnemu badaniu lekarskiemu w celu rozpoznania ewentualnych zaburzeń w stanie ich zdrowia, jakie mogły zaistnieć od zakończenia badań lekarskich.

2. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadza lekarz jednostki wojskowej przygotowującej żołnierza do wyjazdu do służby poza granicami państwa.

3. Wyniki kontrolnego badania lekarskiego, z wyraźnym określeniem możliwości wyjazdu żołnierza zawodowego do służby poza granicami państwa, wpisuje się do książki zdrowia żołnierza oraz zbiorczej dokumentacji medycznej lekarza przeprowadzającego badanie, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. 1. Dla żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę poza granicami państwa, organizuje się turnusy leczniczo-profilaktyczne, zwane dalej „turnusami”.

2. Na turnusy kieruje się żołnierzy zawodowych, po ich powrocie do kraju, którzy:

1) są chorzy lub ranni po wyleczeniu;

2) doznali urazu psychicznego;

3) pozostają w stanie psychofizycznym wymagającym tej formy pomocy.

3. Kolejny pobyt żołnierza zawodowego na turnusie po tej samej misji może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu, albo konsultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia.

§ 14. 1. Żołnierza zawodowego kieruje na turnus dowódca jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, na wniosek lekarza tej jednostki wojskowej lub lekarza prowadzącego tam profilaktyczną opiekę zdrowotną.

2. Wzór skierowania na turnus określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Dowódca jednostki wojskowej przesyła informację o skierowaniu żołnierza zawodowego na turnus do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

4. Koszty pobytu żołnierza zawodowego na turnusie pokrywane są ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

5. Przejazd na turnus oraz powrót z turnusu odbywa się na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych żołnierzy zawodowych. Ich koszt pokrywany jest przez jednostkę wojskową, której dowódca skierował żołnierza zawodowego na turnus.

6. Potwierdzenie uczestnictwa żołnierza zawodowego w turnusie, którym jest kopia skierowania, dyrektor wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przesyła, wraz z fakturą za koszty pobytu i udzielonych świadczeń zdrowotnych, do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 15. 1. Turnusy organizuje się w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

2. Turnus trwa 14 dni kalendarzowych.

3.  Ramowy program turnusu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 16. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia lub rehabilitacji żołnierza zawodowego lekarz jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną w tej jednostce wojskowej kieruje go do właściwego oddziału szpitalnego lub szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego albo na specjalistyczne leczenie ambulatoryjne, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.

§ 17. 1. Żołnierzy zawodowych obejmuje się dyspanseryzacją w ramach corocznych badań profilaktycznych.

2. Dyspanseryzacją objęci są żołnierze zawodowi, którzy mają stwierdzoną przez lekarza wykonującego badania profilaktyczne przynajmniej jedną chorobę lub schorzenie objęte wykazem chorób i schorzeń podlegających dyspanseryzacji, stanowiącym załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 18. 1. W trakcie badań profilaktycznych lekarz kwalifikuje żołnierza zawodowego do grupy dyspanseryzacyjnej oraz dokonuje stosownych wpisów w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002).

2. Żołnierzom zawodowym, u których stwierdzono chorobę lub schorzenie podlegające dyspanseryzacji, zakłada się kartę kontrolną intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego. Wzór karty określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 19. 1. Żołnierze zawodowi objęci dyspanseryzacją podlegają w ciągu roku, oprócz badań okresowych wykonywanych w pierwszym kwartale roku, dodatkowym badaniom kontrolnym.

2. Termin wykonania dodatkowego badania kontrolnego określa lekarz wykonujący badania profilaktyczne lub właściwy lekarz specjalista. Badanie kontrolne w danym roku może zostać wyznaczone ponownie, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia żołnierza zawodowego.

3. Dodatkowe badania kontrolne odbywają się na wniosek lekarza wykonującego badania profilaktyczne.

4. Zakres dodatkowych badań kontrolnych określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 20. Koszty badań i świadczeń zdrowotnych, o których mowa w rozporządzeniu, pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

§ 21. Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r. do zakresu świadczeń zdrowotnych w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych, bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa i powracających do kraju po zakończeniu tej służby, a także do zaopatrzenia żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC określone w odrębnych przepisach.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 36)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz. U. Nr 148, poz. 1557), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2010 r. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).