ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Dotychczasowe oddziały rejonowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibami w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze stają się odpowiednio oddziałami regionalnymi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o których mowa pod lp. 1–4 i 6–11 załącznika do statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2. Tworzy się Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej „Mazowsze” z siedzibą w Warszawie.

3. Likwiduje się oddziały terenowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. (poz. 1558)

STATUT WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203) traci moc zarządzenie Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 87 i Nr 19, poz. 199).