ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1579) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Tytuł podchorążego uzyskują absolwenci szkół wyższych, którzy w latach 2000—2001 ochotniczo odbyli szkolenie wojskowe w trakcie studiów w ramach „Legii Akademickiej”.

2. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, tracą tytuł podchorążego w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.