ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666, z późn. zm 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w art. 6a ust. 1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, zwanych dalej „składkami”, od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, zwanej dalej „służbą”, od którego nie odprowadzono składek.

§ 2. 2) Składki od uposażenia żołnierza przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1)   wojskowa jednostka budżetowa lub instytucja cywilna, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822), na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostawał w ostatnim miesiącu pełnienia służby;

2)   wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz przebywał w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, w przypadku żołnierzy pełniących służbę w instytucji cywilnej innej niż wymieniona w pkt 1 oraz w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej jednostką budżetową;

3)   wojskowa jednostka budżetowa, która przejęła prawa i obowiązki rozformowanej wojskowej jednostki budżetowej, o której mowa w pkt 1 i 2; w przypadku niemożności ustalenia takiej jednostki jako następcy prawnego, ustalenia i przekazania składek dokonuje wojskowa jednostka budżetowa wskazana odpowiednio przez: Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

§ 3. Składki przekazuje się na wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunek bankowy, przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

§ 4. 1. Składki przekazuje się w terminie:

1)   60 dni od dnia zwolnienia ze służby, w przypadku żołnierza, który po zwolnieniu ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej;

2)   60 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku żołnierza, który po zwolnieniu ze służby spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej;

3)   niezwłocznie, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu żołnierzowi prawa do emerytury lub renty przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm. 3) ), w odniesieniu do żołnierza, który po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, a pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.

2. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w § 3, uwzględniające cały okres służby żołnierza, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1)   za miesiąc grudzień, za żołnierza, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;

2)   za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za żołnierza, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego.

3. Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne, o których mowa w ust. 2, należy przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach określonych w ust. 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) .


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 675, 1355, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502, 542 i 696.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 65), które weszło w życie z dniem 29 stycznia 2014 r.

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684 i 1682.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 grudnia 2004 r.