ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie woj skowej;

2)   grupy żołnierzy objętych obowiązkiem meldunkowym;

3)   rodzaje obiektów wojskowych, w których wykonywany jest obowiązek meldunkowy.

§ 2. Obowiązkiem meldunkowym, na zasadach określonych w rozporządzeniu, obejmuje się żołnierza w czynnej służbie wojskowej, odbywającego lub pełniącego:

1)   zawodową służbę wojskową,

2)   zasadniczą służbę wojskową,

3)   służbę kandydacką,

4)   służbę przygotowawczą,

5)   okresową służbę wojskową,

6)   służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny — zwanego dalej „żołnierzem”.

§ 3. Żołnierz wykonuje obowiązek meldunkowy polegający na:

1)   zameldowaniu się w miej scu pobytu czasowego,

2)   wymeldowaniu się z miej sca pobytu czasowego,

3)   zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

— jeżeli powstanie tego obowiązku wynika z faktu pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej.

§ 4. Obowiązek meldunkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, jest wykonywany w obiektach wojskowych pozostających w zarządzie organów wojskowych lub powierzonych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, takich jak:

1)   kwatery internatowe,

2)   internaty,

3)   służbowe pokoje noclegowe,

4)   wspólne kwatery stałe,

5)   nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe

— o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746).

§ 5. Żołnierz dokonuje zameldowania się w miejscu pobytu czasowego i wymeldowania z tego pobytu:

1)   u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu wojskowego, o którym mowa w § 4 pkt 1–3, jeżeli korzysta z zakwaterowania w takim obiekcie;

2)   u dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli korzysta z zakwaterowania w obiekcie wojskowym, o którym mowa w § 4 pkt 4 lub 5.

§ 6. 1. Zameldowania się na pobyt czasowy w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1–6, oraz przedstawiając do wglądu dowód osobisty, paszport lub wojskowy dokument osobisty.

2. Wymeldowania z pobytu, o którym mowa w ust. 1, żołnierz dokonuje ustnie, podając datę opuszczenia obiektu wojskowego.

§ 7. 1. Zameldowania na pobyt czasowy w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, oraz wymeldowania z tego pobytu dowódca jednostki wojskowej dokonuje z urzędu, odnotowując ten fakt w rozkazie dziennym.

2. Okres zameldowania, o którym mowa w ust. 1, biegnie od pierwszego dnia pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej w jednostce wojskowej.

3. Za wykonywanie obowiązku meldunkowego, o którym mowa w ust. 1, uważa się odpowiednio odnotowanie, do celów ewidencyjnych, w rozkazie dziennym faktu przybycia żołnierza do jednostki wojskowej oraz jego ubycia z tej jednostki.

§ 8. 1. Komendant (kierownik, szef, dowódca) obiektu wojskowego, o którym mowa w § 5 pkt 1, prowadzi rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy w formie książki zameldowań.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1)   nazwisko i imię;

2)   numer PESEL;

3)   datę i miejsce urodzenia;

4)   adres miejsca pobytu stałego;

5)   datę przybycia;

6)   zamierzony czas trwania pobytu;

7)   datę wymeldowania.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, może zawierać dodatkowe informacje, niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektu wojskowego.

§ 9. W stosunku do żołnierza obowiązek meldunkowy, o którym mowa w § 3 pkt 3, wykonuje z urzędu dowódca jednostki wojskowej, właściwy dla miejsca pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza, odnotowując w rozkazie dziennym fakt wyznaczenia lub skierowania żołnierza do pełnienia czynnej służby wojskowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu tego żołnierza do kraju.

§ 10. 1) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 2)


1)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 442), które weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2012 r.

2)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. Nr 138, poz. 1322), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).