ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, podlegających wpłacie do budżetu państwa.

§ 2. 1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się uzyskane dochody pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa i wydatki poniesione przez Agencję.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się środki finansowe Agencji zgromadzone na rachunkach bankowych na koniec danego roku budżetowego, z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu państwa, dywidend i przychodów, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą”, oraz środków o ograniczonej możliwości dysponowania, które pochodzą z:

1)  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

2)  wadiów;

3)  kaucji gwarancyjnych.

3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych środki podlegające rozliczeniu, o których mowa w ust. 2, zostają pomniejszone o ustalone na koniec roku budżetowego:

1)  zobowiązania podatkowe,

2)  zobowiązania z tytułu odpisów na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy oraz odpisów przeznaczonych na fundusz, o którym mowa w art. 31c ustawy,

3)  zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego wymagalne w roku następnym do dnia 31 marca — z wyłączeniem zobowiązań związanych ze środkami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

§ 3. Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1, niewykorzystane do końca danego roku budżetowego.

§ 4. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na rachunku bankowym Agencji. § 5. Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji za 2012 r. § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2012 r. poz. 707.