ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 31 ust. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób dokumentowania prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”;

2)   sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń związanych ze stosowaniem kontroli;

3)   sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;

4)   wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. Dokumentację kontroli stanowią:

1)   pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2)   zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

3)   postanowienie wojskowego sądu okręgowego o zarządzeniu kontroli;

4)   postanowienie wojskowego sądu okręgowego o przedłużeniu kontroli;

5)   postanowienie wojskowego sądu okręgowego w sprawie prowadzenia kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6)   pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

7)   pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8)   pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

9)   pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

10)  zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie kontroli;

11)  zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

12)  pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przedłużenie kontroli;

13)  pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie wniosku o przedłużenie kontroli;

14)  pisemna zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o przedłużenie kontroli;

15)  pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku, o którym mowa w pkt 12;

16)  notatka służbowa;

17)  rejestry:

a)   zgód dotyczących kontroli operacyjnej,

b)   wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej,

c)   postanowień dotyczących kontroli operacyjnej,

d)   centralny rejestr kontroli operacyjnych;

18)  protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów;

19)  informacja o wynikach kontroli operacyjnej;

20)  informacja o przebiegu kontroli operacyjnej;

21)  informacja o wynikach przeprowadzonych czynności w toku kontroli operacyjnej;

22)  informacja o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego;

23)  zażalenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej na postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w przedmiocie kontroli;

24)  nośniki, na których utrwalone zostały zapisy informacji w postaci cyfrowej, taśmy elektromagnetycznej, filmy, negatywy lub fotografie, na których zarejestrowane zostały informacje uzyskane w wyniku czynności dokonywanych w ramach kontroli;

25)  opis, tłumaczenie z języka obcego lub odszyfrowanie informacji zarejestrowanych na nośnikach, o których mowa w pkt 24;

26)  kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub zbiory informacji uzyskanych w wyniku czynności dokonywanych w zakresie kontroli.

§ 3. Dokument sporządza się na druku:

1)   wniosku o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   zarządzenia kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)   protokołu zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4)   rejestru postanowień dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)   rejestru zgód dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6)   rejestru wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7)   centralnego rejestru kontroli operacyjnych określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8)   zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9)   informacji o wynikach kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10)  informacji o przebiegu kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11)  informacji o wynikach przeprowadzonych czynności w toku kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12)  informacji o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Z każdej czynności wykonywanej w ramach kontroli operacyjnej sporządza się notatkę służbową.

2. Notatka służbowa zawiera:

1)   numer sprawy i kryptonim, jeśli jej nadano;

2)   określenie czynności dokonanych w ramach kontroli;

3)   czas i miejsce przeprowadzenia tych czynności;

4)   dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności;

5)   dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności (stopień, imię i nazwisko);

6)   rodzaj użytego środka technicznego;

7)   informacje o wyniku czynności;

8)   inne informacje niezbędne do wykonania czynności.

§ 5. Do przechowywania wniosków, zarządzeń oraz materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz przetwarzania tych materiałów stosuje się ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 6. 1. Niszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla postępowania kontrolnego przeprowadza się przez:

1)   fizyczne niszczenie materiałów;

2)   usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści, w szczególności danych osobowych.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się te nośniki w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

3. Protokolarnego niszczenia materiałów niezawierających dowodów dokonuje stała lub powoływana doraźnie komisja.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. (poz. 1071)

1) Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 157, poz. 1864).