ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się garnizony określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do zadań dowódców garnizonów należy:

1) koordynowanie zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe stacjonujące na terenie garnizonu, ustalanie sposobu organizacji powiadamiania i alarmowania jednostek (instytucji) wojskowych stacjonujących na terenie garnizonu;

2) zapewnianie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonie oraz współpraca w tym zakresie z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, Policją, strażą gminną (miejską), strażą ochrony kolei i innymi organami porządkowymi, a w strefie nadgranicznej także ze Strażą Graniczną;

3) koordynowanie na terenie garnizonu przedsięwzięć związanych z procedurą wcielania do zasadniczej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby, w porozumieniu z dowódcami jednostek wojskowych stacjonujących na terenie garnizonu;

4) współuczestniczenie w organizowaniu przedsięwzięć związanych z udziałem pododdziałów (oddziałów) wojskowych w reagowaniu kryzysowym oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policją oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a w strefie nadgranicznej także ze Strażą Graniczną;

5) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej;

6) kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;

7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad zagospodarowaniem i funkcjonowaniem obiektów oraz urządzeń garnizonowych w zakresie swojej właściwości;

8) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie zagospodarowania w garnizonie nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności państwa;

9) współdziałanie w opracowaniu planów rozwoju garnizonu;

10) sprawowanie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem i wykorzystaniem potencjału telekomunikacyjnego pozostającego w dyspozycji garnizonu;

11) koordynowanie i organizowanie działalności usługowej i socjalno-bytowej oraz sposobu korzystania z garnizonowych obiektów logistycznych dla jednostek wojskowych garnizonu, jednostek wojskowych spoza garnizonu i żołnierzy przebywających czasowo na jego terenie;

12) podejmowanie decyzji, po zasięgnięciu opinii właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, o scentralizowanym przechowywaniu broni i środków bojowych w wyznaczonej jednostce wojskowej na terenie garnizonu;

13) koordynowanie realizacji zadań państwa-gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych na terenie garnizonu;

14) koordynowanie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną sił zbrojnych, z uwzględnieniem wojsk sojuszniczych;

15) określanie potrzeb i sposobu wykorzystania wojskowej infrastruktury transportowej oraz sprzętu transportowo-przeładunkowego na terenie garnizonu;

16) ustalanie zakresów obowiązków osób funkcyjnych w garnizonie oraz nadzorowanie ich działalności;

17) udzielanie doraźnej pomocy jednostkom wojskowym i żołnierzom przebywającym czasowo na terenie garnizonu;

18) ustalanie rodzaju umundurowania noszonego podczas realizacji przedsięwzięć garnizonowych.

2. Do zadań Dowódcy Garnizonu miasta stołecznego Warszawy należy dodatkowo:

1) organizowanie ochrony i obrony obiektów wojskowych, w których są rozmieszczone komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz czuwanie nad należytym funkcjonowaniem ochrony;

2) kierowanie, według ustaleń z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w porozumieniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przygotowaniem, organizacją i przebiegiem uroczystości centralnych;

3) realizowanie zadań reprezentacyjnych przy siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas wizyt oficjalnych składanych Prezesowi Rady Ministrów.

§ 3. Siedziby dowódców garnizonów i terytorialny zasięg właściwości określa załącznik, o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. (poz. 2423)

ZESTAWIENIE GARNIZONÓW ORAZ SIEDZIB I TERYTORIALNEGO ZASIĘGU WŁAŚCIWOŚCI ICH DOWÓDCÓW