ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 2. 1. Opłaty powinny zapewnić pokrycie kosztów czynności związanych z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanych dalej „kosztami jednostkowymi”.

2. Na sumę kosztów jednostkowych składają się koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku dostawcy o przeprowadzenie badania lub certyfikacji, obejmującego sprawdzenie jego kompletności, pobranie i identyfikację próbek oraz rejestrację wniosku;

2) przeprowadzenia analizy dokumentacji technicznej wyrobu;

3) czynności związanych z badaniem wyrobu;

4) działań związanych z certyfikacją wyrobu;

5) dokonania oceny zgodności systemu zarządzania jakością wdrożonego przez dostawcę z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącymi zapewnienia jakości wyrobów;

6) nadzoru jednostki certyfikującej nad wydanym certyfikatem;

7) uzasadnione szczególnym rodzajem wyrobu, wykonanej czynności lub usługi oraz stopniem skomplikowania wykonanej czynności lub usługi.

3. Składniki kosztów i opis sposobu ich wyliczenia jednostka badawcza i certyfikująca udostępnia dostawcy na jego żądanie.

§ 3. Opłaty są podawane w cenniku usług oferowanych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 90, poz. 599).