ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie połączenia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z Wojskowym Instytutem Medycznym

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 010132188, numer identyfikacji podatkowej NIP 118-00-53-744, powstały na podstawie zarządzenia nr 04/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1955 r. (Dz. Rozk. Tajnych Nr 7, poz. 11);

2) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 010190547, numer identyfikacji podatkowej NIP 527-02-06-263, powstały na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1268);

3) Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 015294487, numer identyfikacji podatkowej NIP 113-23-93-221, powstały na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1699 oraz z 2004 r. Nr 279, poz. 2766).

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego do Wojskowego Instytutu Medycznego.

§ 2. Wojskowy Instytut Medyczny, zwany dalej „Instytutem”, po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie:

a) medycyny pola walki,

b) medycyny stanów nagłych,

c) medycyny morskiej i tropikalnej,

d) medycyny lotniczej i transportu,

e) psychologii,

f) obrony przed bronią masowego rażenia,

g) higieny,

h) epidemiologii,

i) mikrobiologii,

j) ochrony radiologicznej i przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

k) toksykologii i farmakologii,

l) weterynarii wojskowej;

2) upowszechnianie wyników badań i prac, o których mowa w pkt 1;

3) opracowywanie analiz, ocen, ekspertyz i standardów diagnostyczno-leczniczych mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymogów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) opracowywanie analiz, ocen i standardów medycznego zabezpieczenia operacyjnego działania wojsk w zakresie medycyny lotniczej i obrony przed bronią masowego rażenia zgodnie z porozumieniami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

5) prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleniowej, w tym szkolenia studentów kształcenia podyplomowego i ustawicznego, a także działalności informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia na zasadach określonych dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

7) udział w zapobieganiu i usuwaniu skutków zdrowotnych poważnych awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz usuwaniu skutków zdrowotnych klęsk żywiołowych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej;

8) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych systemach bezpieczeństwa w dziedzinach, o których mowa w pkt 1 lit. f–k;

9) wytwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu i użytku wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych;

10) prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych jednostek, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2004 r.

2. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia.

§ 7. Świadczenia zdrowotne udzielane dotychczas przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w zakresie jego działalności jako publicznego zakładu opieki zdrowotnej zapewnia osobom korzystającym z tych świadczeń Wojskowy Instytut Medyczny.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.