ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 108, poz. 705) załącznik do statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Znosi się Oddział Regionalny „Mazowsze” w Warszawie.

2. Właściwość miejscową Oddziału Regionalnego „Mazowsze” w Warszawie przejmują:

1) w zakresie województwa łódzkiego — Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

2) w zakresie województwa mazowieckiego — Oddział Regionalny w Lublinie, Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Oddział Regionalny w Warszawie;

3) w zakresie województwa podlaskiego — Oddział Regionalny w Olsztynie.

3. Mienie będące we władaniu znoszonego oddziału lub oddziału, którego właściwość ulega zmianie, zostanie przejęte odpowiednio przez oddziały regionalne, które ze względu na położenie tego mienia stały się właściwe miejscowo po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. 1. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w tym egzekucyjnych w administracji, dotychczas prowadzone przez znoszony oddział regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przejmują oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwe rzeczowo i miejscowo, określone w załączniku do statutu.

2. Zobowiązania i wierzytelności znoszonego oddziału stają się z dniem wejścia w życie rozporządzenia zobowiązaniami i wierzytelnościami właściwych miejscowo oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.