ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pozwolenie wojskowe, zwane dalej „pozwoleniem”, wydaje się żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej i żołnierzowi służby kandydackiej, zwanym dalej „żołnierzem” — na podstawie złożonego przez niego wniosku — który uzyskał uprawnienie do kierowania pojazdem w wyniku odbycia szkolenia w jednostce wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców, zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz spełniającemu wymagania określone w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Żołnierz ubiegający się o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem na prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców, może złożyć wniosek, według wzoru wraz z załącznikami określonymi w przepisach w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

3. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, dowódca jednostki prowadzącej szkolenie kierowców przesyła je wraz z aktami ewidencyjnymi żołnierza do właściwego starosty, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 2. Wzór i opis pozwolenia wojskowego do kierowania pojazdem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 2)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 37, poz. 342 oraz z 2004 r. Nr 180, poz. 1862), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113).