ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy:

1) do dnia 31 stycznia 2008 r. poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego:

a) którzy stali się absolwentami szkół wyższych w 2007 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003,

b) którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub posiadają tylko wykształcenie podstawowe i nie ukończyli szkoły gimnazjalnej albo posiadają tylko wykształcenie gimnazjalne, które uzyskali z dwuletnim lub większym opóźnieniem łącznie na etapie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjalnej, lub ukończyli szkołę specjalną,

c) których ojciec, matka, ojczym, macocha, przysposabiający, brat lub siostra w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zmarli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm. 2) );

2) z dniem ukończenia szkół oficerskich lub szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, absolwentów tych szkół, którzy bezpośrednio po ich ukończeniu podjęli służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej lub Państwowej Straży Pożarnej, po złożeniu przez nich udokumentowanego wniosku w tej sprawie;

3) z dniem ukończenia szkół wyższych, absolwentów tych szkół, którzy bezpośrednio po ich ukończeniu podjęli służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 2. Poborowych, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich, nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r., wniosku w sprawie przeniesienia do rezerwy;

2) niekorzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego — przenosi się do rezerwy z urzędu, o ile w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie złożą pisemnego wniosku o nieprzenoszenie ich do rezerwy;

3) przenosi się do rezerwy również w przypadku, jeżeli orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej;

4) lit. c, przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich, nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r., udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do poborowych, którzy złożyli wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej albo przeznaczono ich do odbycia tej służby.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy (Dz. U. Nr 118, poz. 808).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559.