ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi;

3) sposób przekazywania przyznanych zapomóg;

4) sposób tworzenia funduszu na zapomogi.

§ 2. 1. Organem właściwym w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, jest Minister Obrony Narodowej.

2. Wniosek o przyznanie zapomogi weteran-żołnierz i weteran poszkodowany-żołnierz kierują do Ministra Obrony Narodowej.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy;

2) oświadczenie o formie wypłaty zapomogi;

3) oświadczenie o nieotrzymaniu z innego źródła pomocy pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w art. 31 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów i zaistnienia zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza.

2. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Organem właściwym do wypłaty zapomogi jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego.

2. Właściwość wojskowego biura emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

§ 5. Wypłaty zapomogi dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

§ 6. 1. Fundusz zapomóg tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

2. Fundusz zapomóg ustala się w wysokości 400 000 zł.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.