ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych

Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje świadczeń socjalnych;

2) kryterium dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych;

3) dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń socjalnych;

4) tryb i warunki przyznawania świadczeń socjalnych;

5) sposób przekazywania przyznanych świadczeń socjalnych osobom pobierającym zaopatrzenie emerytalne.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dochód rodziny — sumę miesięcznych dochodów świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3;

2) osoba samotnie gospodarująca — osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

3) świadczeniobiorca — osobę pobierającą emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych uwzględnia się następujących członków rodziny prowadzących ze świadczeniobiorca wspólne gospodarstwo domowe:

1) małżonka;

2) dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

a) do ukończenia 16. roku życia,

b) do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania,

c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w lit. a lub b.

2. Dziecko pobierające wojskową rentę rodzinną, które ukończyło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, jest uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych do zakończenia tego roku studiów.

§ 4. 1. Przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na ubezpieczenia społeczne określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) kwotę otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku pogrzebowego.

2. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych — za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tym że:

a) różnice przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej oraz nie złożył deklaracji podatkowej, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne — za dochód przyjmuje się deklarowany w oświadczeniu tej osoby dochód, który nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotno-ści sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, zawiera informacje o:

1) wysokości dochodu;

2) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne;

4) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;

5) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie oświadczenia za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zawierającego informacje o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, w przypadkach, o których mowa w ust. 4;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie oświadczenia zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek.

7. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.

8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z sumy hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

§ 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

1) zapomogi pieniężnej;

2) dopłaty do kosztów leczenia;

3) zwrotu całkowitego lub częściowego kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej sprawowanej w domu chorego;

4) dopłaty do kosztów wypoczynku w wojskowych domach (zespołach) wypoczynkowych — zakładach budżetowych;

5) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku krajowego.

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury.

§ 6. Świadczenia socjalne przyznaje wojskowy organ emerytalny, który wypłaca świadczeniobiorcy świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego, na wniosek świadczeniobiorcy lub organizacji społecznej albo z urzędu na podstawie danych zawartych w aktach emerytalnych.

§ 7. 1. Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

1) oświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3;

2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe mające wpływ na pogorszenie warunków materialnych świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, oraz dokumenty o wypłaconych jemu i członkom rodziny świadczeniach z tytułu tych zdarzeń z innych źródeł.

2. W celu weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wojskowy organ emerytalny może wystąpić do organu podatkowego o udzielenie informacji dotyczącej wysokości dochodów świadczeńiobior-cy i członków rodziny, o których mowa w § 3.

§ 8. Przyznane świadczenia socjalne są przekazywane na rachunek bankowy świadczeniobiorcy lub przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania.

§ 9. Świadczenia socjalne, o których mowa w § 5 ust. 1, można przyznać:

1) jeżeli dochód na świadczeniobiorcę i członka rodziny, o którym mowa w § 3, nie przekracza 70 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury;

2) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód nie przekracza 85 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

§ 10. 1. Zapomoga pieniężna w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych albo długotrwałej choroby świadczeniobiorcy lub członków rodziny, o których mowa w § 3, nie może być wyższa od kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

2. Zapomogę pieniężną, w przypadku istotnego pogorszenia warunków materialnych, przyznaje się w wysokości od 25 % do 50 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana w wysokości wyższej od określonej w ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Dopłatę do kosztów leczenia przyznaje się raz na kwartał, jeżeli poniesione na ten cel wydatki udokumentowane oryginałami faktur stanowią przeciętnie w kwartale co najmniej 20 % kwoty miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3.

2. Dopłata do kosztów leczenia w ciągu roku kalendarzowego może wynosić do 50 % poniesionych na ten cel wydatków, nie więcej niż do wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

3. Dopłata do kosztów leczenia nie obejmuje kosztów pobytu w sanatorium.

§ 12. 1. Koszty opieki paliatywno-hospicyjnej refunduje się osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, zamieszkującej samotnie lub z członkami rodziny, o których mowa w § 3, niemogącymi zapewnić opieki ze względu na podeszły wiek lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, udokumentowaną orzeczeniem lekarskim.

2. Koszty opieki paliatywno-hospicyjnej obejmują koszty usług świadczonych przez opiekuna niebędącego członkiem rodziny, w zakresie codziennej opieki w domu chorego i załatwiania jego spraw bytowych i osobistych.

3. Całkowity lub częściowy zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej może wynosić od 50 % do 100 % poniesionych wydatków, jeżeli przekraczają one 20 % kwoty miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3. Zwrot poniesionych kosztów w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury.

4. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej następuje na podstawie faktury wystawionej przez podmioty uprawnione do świadczenia usług opiekuńczych.

§ 13. 1. Dopłata do kosztów wypoczynku świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, w wojskowym domu (zespole) wypoczynkowym — zakładzie budżetowym, wynosi 90 % opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, z wyłączeniem zakwaterowania w apartamencie.

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się za jeden pobyt świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, w roku kalendarzowym, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

3. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy wojskowego domu (zespołu) wypoczynkowego — zakładu budżetowego na podstawie wystawionej faktury.

§ 14. 1. Dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku krajowego członków rodziny, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przyznaje się w wysokości:

1) 90 % ceny skierowania, przy dochodzie na jednego członka rodziny do 30 %,

2) 70 % ceny skierowania, przy dochodzie na jednego członka rodziny od 30 % do 40 %,

3) 50 % ceny skierowania, przy dochodzie na jednego członka rodziny od 40 % do 50 %,

4) 30 % ceny skierowania, przy dochodzie na jednego członka rodziny do 70 %

— kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się raz w roku kalendarzowym.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 64, poz. 311, z 1997 r. Nr 135, poz. 918 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 230), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1085).