ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 176, poz. 1445 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 643) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Odtwarzanie ewidencji wojskowej przeprowadza się na podstawie danych uzyskanych z informatycznej bazy ewidencyjnej prowadzonej na szczeblu wojewódzkim lub centralnym oraz, w zależności od potrzeb, na podstawie:”,

b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) danych uzyskanych w drodze wezwania osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub ich zgłoszenia się do wojskowego komendanta uzupełnień i udzielenia niezbędnych informacji, okazania książeczki wojskowej lub innych dokumentów zawierających dane niezbędne do ewidencji wojskowej;

2) danych posiadanych przez organy gminy, po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie danych osobowych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, jak również o udostępnienie rejestru osób objętych rejestracją oraz wykazów osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) danych uzyskanych od organów biorących udział w kwalifikacji wojskowej;”.

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) danych uzyskanych od właściwych dowódców jednostek wojskowych, w szczególności kopii wtórników kart ewidencyjnych żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tych jednostkach, żołnierzy rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osób, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny;”;

2) w § 4:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, a także miejsca przebywania w przypadku osób nieposiadających miejsca stałego lub czasowego zameldowania;”,

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) dotyczące szkodliwego używania alkoholu lub używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

13b) dotyczące orzeczeń lub opinii psychologicznych;”,

c) pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16) nadanie przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do jednostki wojskowej albo przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej lub jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji lub jednostce zmilitaryzowanej oraz reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

17) przebieg czynnej służby wojskowej, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej, ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji lub służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz służby zastępczej;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.