ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania:

1) nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym;

2) zapomóg małżonkom albo dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego lub rodzicom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli podczas wykonywania zadań służbowych lub ponieśli śmierć.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania żołnierzowi zawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 3. 1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe — w stosunku do wszystkich podległych żołnierzy zawodowych, z wyjątkiem swojego zastępcy.

2. Dowódcy jednostki wojskowej oraz jego zastępcy nagrody przyznaje przełożony tego dowódcy.

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 i 2, może również przyznawać nagrody żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w bezpośrednio podległej mu jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych mu jednostkach wojskowych niższego szczebla.

4. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny przełożonego, który przyznał nagrodę.

§ 4. 1. Nagrody są przyznawane:

1) z inicjatywy przełożonego, o którym mowa w § 3;

2) na wniosek przełożonego żołnierza zawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła się drogą służbową.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi zawodowemu jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza zawodowego i jego rodziny.

2.  Warunkiem przyznania zapomogi osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, jest złożenie wniosku o jej przyznanie.

3. Zapomoga, o której mowa w § 1 pkt 2, jest przyznawana jednorazowo.

4.  Przy przyznawaniu zapomogi, o której mowa w § 1 pkt 2, uwzględnia się sytuację materialną rodziny żołnierza zawodowego.

§ 6. 1. Do przyznawania zapomóg żołnierzom zawodowym, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza zawodowego albo organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy.

2. Osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, zapomoga może być przyznana na ich wniosek lub na wniosek przełożonego, o którym mowa w § 3.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia określonego w art. 84 ust. 1 pkt 2 lub ust. 1a ustawy.

4. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, pełnił ostatnio służbę wojskową, informuje małżonka, dzieci lub rodziców żołnierza zawodowego o możliwości wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wypłaty zapomogi dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy w ostatnim dniu pełnienia służby.

2. Wypłaty zapomogi dokonuje się bezpośrednio w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy, albo w formie bezgotówkowej na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3.  Formę wypłaty zapomogi, o której mowa w ust. 2, wskazuje na piśmie uprawniony do jej otrzymania członek rodziny żołnierza zawodowego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1718), które utraciło moc z dniem 28 grudnia 2008 r., na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1308).