ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

Na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania żołnierzom zawodowym przez Ministra Obrony Narodowej zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej oraz zawieszania lub cofania tego zezwolenia.

§ 2. 1. Zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej udziela, na wniosek żołnierza zawodowego skierowany drogą służbową, Minister Obrony Narodowej.

2. We wniosku żołnierz zawodowy podaje informacje dotyczące stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia lub organizacji;

2) charakter stowarzyszenia lub organizacji;

3) siedziby, w tym przedstawicielstw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) charakter pełnionej przez żołnierza funkcji w stowarzyszeniu lub organizacji.

3. W uzasadnionych przypadkach żołnierz zawodowy może być obowiązany do przedłożenia statutu stowarzyszenia lub organizacji albo innego dokumentu potwierdzającego ich cele i zadania, a także wypisu z właściwego rejestru, gdzie stowarzyszenie lub organizacja są zarejestrowane.

§ 3. Minister Obrony Narodowej może przed udzieleniem zezwolenia zwrócić się bezpośrednio do stowarzyszenia lub organizacji, do której żołnierz należy lub ma należeć, albo do innych organów, o udzielenie dodatkowych informacji.

§ 4. Żołnierz zawodowy, który w dniu powołania do zawodowej służby wojskowej należy do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

§ 5. W sprawach udzielania żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej Minister Obrony Narodowej rozstrzyga w formie decyzji.

§ 6. 1. Żołnierz zawodowy, który uzyskał zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, powiadamia niezwłocznie, drogą służbową, Ministra Obrony Narodowej o fakcie nieprzystąpienia albo wystąpieniu ze stowarzyszenia lub organizacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej stwierdza wygaśnięcie decyzji, w której udzielił żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej.

§ 7. 1. Minister Obrony Narodowej może zawiesić lub cofnąć w każdym czasie udzielone zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej, jeżeli zaszły okoliczności określone w art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji, w której określa się okres zawieszenia przynależności żołnierza zawodowego do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej.

3. Cofnięcia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w drodze decyzji uchylającej decyzję udzielającą żołnierzowi zawodowemu zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.