ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

Na podstawie art. 95 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przeznaczania studentów i studentek uczelni morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czas i sposób ich odbywania, organizację studium wojskowego, a także programy zajęć wojskowych.

§ 2. 1. Wojskowy komendant uzupełnień przeznacza studenta uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej do odbycia zajęć wojskowych na podstawie zawiadomienia uczelni morskiej o przyjęciu studenta na studia wyższe.

2. Przeznaczenie studenta do odbycia zajęć wojskowych wojskowy komendant uzupełnień stwierdza wpisem w książeczce wojskowej studenta i ewidencji wojskowej.

3.  Wojskowy komendant uzupełnień przesyła wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formularzem ewidencyjnym studenta do studium wojskowego właściwej uczelni morskiej.

§ 3. Studenta, który powtarza rok studiów (semestr) lub podjął studia na drugim kierunku studiów wyższych uczelni morskiej, kierownik studium wojskowego zwalnia z odbycia zajęć wojskowych, jeżeli przedmiot ten zaliczył zgodnie z regulaminem danej uczelni morskiej, której był lub jest studentem.

§ 4. 1. Zajęcia wojskowe studentów są prowadzone w ciągu trzech semestrów w łącznym wymiarze 315 godzin.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć wojskowych oraz podział godzin na poszczególne semestry określają plany studiów wyższych.

§ 5. Studenci, uczestnicząc w zajęciach wojskowych, przestrzegają dyscypliny wojskowej oraz noszą umundurowanie, odznaki i oznaki wojskowe.

§ 6. Studenci w trakcie pierwszego semestru zajęć wojskowych składają przysięgę wojskową.

§ 7. 1. W razie przeniesienia studenta obowiązanego do odbycia zajęć wojskowych do innej uczelni morskiej kierownik studium wojskowego przesyła jego wojskowe dokumenty ewidencyjne do właściwego studium oraz zawiadamia o tym wojskowego komendanta uzupełnień.

2. W razie przeniesienia studenta z innej uczelni wyższej do uczelni morskiej w zakresie obowiązku odbywania zajęć wojskowych oraz przeznaczania do odbycia tych zajęć stosuje się odpowiednio przepisy § 2, z tym że student uzupełnia zajęcia wojskowe zgodnie z regulaminem studiów wyższych danej uczelni.

3. W razie przeniesienia studenta obowiązanego do odbycia zajęć wojskowych do uczelni wyższej innej niż uczelnia morska kierownik studium wojskowego przesyła wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formularzem ewidencyjnym studenta wojskowemu komendantowi uzupełnień.

4. Wtórnik karty ewidencyjnej wraz z formularzem ewidencyjnym studenta skreślonego z listy studentów kierownik studium wojskowego przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 8. 1. Student, który ukończył ostatni semestr zajęć wojskowych, składa egzamin z tych zajęć.

2. W razie niezłożenia egzaminu z zajęć wojskowych lub niezaliczenia semestru (roku) zajęć wojskowych stosuje się zasady przewidziane w regulaminie studiów w odniesieniu do innych przedmiotów nauki objętych planem studiów.

§ 9. 1. Studentowi, który złożył egzamin z zajęć wojskowych, przełożony o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii wystawia opinię.

2. Opinię sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Opinię dołącza się do wojskowych dokumentów ewidencyjnych studenta.

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje studenta ze sporządzoną o nim opinią w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia.

4. Studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od sporządzonej o nim opinii do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią. Przełożony ten może dokonać zmiany opinii. Od opinii wyższego przełożonego nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.

§ 10. Studentowi, który ukończył zajęcia wojskowe i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, wydaje się świadectwo złożenia egzaminu, a kopię świadectwa załącza się do wtórnika karty ewidencyjnej.

§ 11. Organizację studium wojskowego uczelni morskich określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Program zajęć wojskowych studentów uczelni morskich określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. (poz. 1014)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania (Dz. U. Nr 36, poz. 156 oraz z 2006 r. Nr 167, poz. 1186), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1288).