ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz terminy wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego.

§ 2. 1. Przyznanie dodatkowego uposażenia rocznego następuje w rozkazie albo decyzji organu, o którym mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, właściwego ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez żołnierza zawodowego zawodowej służby wojskowej w roku kalendarzowym, za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne.

2. Odmowa przyznania dodatkowego uposażenia rocznego w przypadkach, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, następuje w formie decyzji organu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. W przypadku przeniesienia żołnierza zawodowego w ciągu roku kalendarzowego do pełnienia służby w innej jednostce wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił dotychczas służbę wojskową, jest obowiązany powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz aktualnie pełni służbę, o liczbie dni nieobecności żołnierza w służbie, które nie zostały usprawiedliwione.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego do pełnienia służby w instytucji cywilnej albo przeniesienia żołnierza do dyspozycji lub rezerwy kadrowej.

§ 4. O przyznaniu żołnierzowi zawodowemu dodatkowego uposażenia rocznego organ, o którym mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywilnej właściwego ze względu na wypłatę tego uposażenia.

§ 5. 1. Dodatkowe uposażenie roczne wypłaca się po wydaniu rozkazu albo decyzji, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie wypłaty uposażenia w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne.

2. Dodatkowe uposażenie roczne przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzowi zawodowemu, który zmarł, został uznany za zmarłego albo zaginął, wypłaca się odpowiednio w dniu zwolnienia ze służby lub dniu wygaśnięcia stosunku służbowego.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy, dodatkowe uposażenie roczne wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg dla żołnierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1131), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania żołnierzom zawodowym nagród rocznych.