ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

Na podstawie art. 4 § 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podstawę planowania dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych stanowią założenia projektu budżetu państwa przedstawione przez Ministra Finansów wraz z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego.

§ 2. 1) 1. Prezes sądu wojskowego zgłasza potrzeby do jednostek budżetowych, o których mowa w § 3.

2. Prezes sądu wojskowego informuje kierownika jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, o planowanych dochodach i wydatkach.

3. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 3, udzielają prezesom sądów wojskowych niezbędnej pomocy merytorycznej przy opracowywaniu projektów planów finansowych oraz planów finansowych dla sądów wojskowych.

4. Prezes sądu wojskowego przesyła projekt planu finansowego oraz plan finansowy dla sądu wojskowego do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

5. Podziału dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych na jednostki budżetowe, o których mowa w § 3, dokonuje Minister Obrony Narodowej.

§ 3. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych dokonywana jest przez jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe.

§ 4. 1. Prezes sądu wojskowego akceptuje dokumenty dotyczące realizacji wydatków związanych z działalnością sądu wojskowego w zakresie celowości ich dokonania.

2. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, akceptuje dokumenty dotyczące realizacji wydatków związanych z działalnością sądu wojskowego w zakresie ich zgodności z planem finansowym.

§ 5. 2) 1. Zmian w planie finansowym sądu wojskowego w trakcie roku budżetowego dokonuje kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 3, na wniosek lub za zgodą prezesa sądu wojskowego.

2. Zwiększenia planu finansowego sądu wojskowego w trakcie roku budżetowego dokonuje Minister Obrony Narodowej na wniosek prezesa sądu wojskowego.

§ 6. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 3, przekazują prezesom sądów i ich wydziałom zamiejscowym informację o realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych w terminach jak dla sprawozdań sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów o sprawozdawczości budżetowej.

§ 7. Działalność inwestycyjna sądów wojskowych realizowana jest przez właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych (Dz. U. poz. 1530), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2014 r.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 stycznia 2013 r.

4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych (Dz. U. Nr 104, poz. 974), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1396).