ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki zakwaterowania tymczasowego;

2) warunki i sposób przeznaczania lokali mieszkalnych na zakwaterowanie tymczasowe;

3) wyposażenie internatów i kwater internatowych;

4) tryb i sposób przyjmowania i zdawania kwatery zastępczej, kwatery internatowej i miejsca w internacie;

5) sposób ustalania opłat za zakwaterowanie tymczasowe, w tym sposób kalkulacji odpłatności za zakwaterowanie tymczasowe w internacie;

6) sposób i terminy pobierania opłat za zakwaterowanie tymczasowe.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe;

3) dyrektorze oddziału regionalnego – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, właściwego dla miejscowości, w której stacjonuje jednostka wojskowa, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) żołnierzu – należy przez to rozumieć żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej albo służby terminowej oraz żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową.

§ 2. 1. Dyrektor oddziału regionalnego, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, wydaje żołnierzowi oraz pracownikowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy, decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

2. Dyrektor oddziału regionalnego, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, wydaje żołnierzowi decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze zastępczej.

3. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia dyrektora oddziału regionalnego o utracie przez żołnierza lub pracownika uprawnienia do zakwaterowania tymczasowego, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, w terminie 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza ze stanowiska służbowego w danej miejscowości albo rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownika.

4. Dyrektor oddziału regionalnego, na wniosek żołnierza lub pracownika, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, może wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie dziecku takiego żołnierza lub pracownika.

§ 3. 1. W przypadku gdy Agencja nie dysponuje w garnizonie wystarczającą ilością miejsc w internatach albo z przyczyn ekonomicznych jest niecelowe utworzenie internatu ze względu na małe potrzeby w zakresie zakwaterowania tymczasowego, dyrektor oddziału regionalnego może przeznaczyć lokal mieszkalny będący w dyspozycji Agencji na kwaterę internatową.

2. Przeznaczenie lokalu mieszkalnego na kwaterę internatową, o której mowa w ust. 1, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji.

§ 4. 1. Pokój w internacie powinien być wyposażony co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro.

2. Pomieszczenia wspólnego użytkowania w internacie powinny być wyposażone co najmniej:

1) kuchnia – w kuchnię gazową lub elektryczną, stół kuchenny, szafki kuchenne, taborety kuchenne i lodówkę;

2) świetlica – w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, fotele klubowe, krzesła i stół.

3. Kwaterę internatową, na wniosek żołnierza, wyposaża się w sprzęt, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Przyjęcie i zdanie kwatery zastępczej, kwatery internatowej i miejsca w internacie następuje na podstawie protokołu, sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego i żołnierza przyjmującego albo zdającego kwaterę lub miejsce w internacie.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie lub kwatery internatowej, a także stan techniczny elementów i wyposażenia kwatery zastępczej, kwatery internatowej albo pokoju w internacie oraz znajdujących się w nich urządzeń.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. 1. (uchylono).

2. Stawkę opłat za korzystanie z miejsca w internacie określa dyrektor oddziału regionalnego do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, stawka ta może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki.

§ 7. 1. Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie sporządza osoba upoważniona przez dyrektora oddziału regionalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Kalkulację kosztów, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 3 ustawy, przypadających na 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie sporządza osoba upoważniona przez dyrektora oddziału regionalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do ilości miejsc w pokoju.

4. Normy używalności wyposażenia pokoi i pomieszczeń wspólnego użytkowania w internacie, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, uwzględniane przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. W przypadku remontu w internacie, przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, koszty remontu rozkłada się w częściach równych na pięć lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.

§ 8. 1. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza za dobę, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 4a i 4c ustawy, ustala się:

1) w pokoju jednoosobowym — w wysokości średniego dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową miejsca zajmowanego przez żołnierza;

2) w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym — w wysokości średniego dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie na miejsce zajmowane przez żołnierza.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 4c ustawy, opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza za dobę oblicza się jako sumę:

1) opłaty za użytkowaną powierzchnię użytkową, ustalonej w sposób określony w ust. 1 na podstawie kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 1;

2) opłat pośrednich ustalonych na podstawie kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 2. 

3. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez osobę, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 ustawy, za dobę oblicza się w sposób określony w ust. 2. 

§ 9. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 4 zdanie drugie ustawy, opłatę za użytkowaną powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy, za dobę, ustala się według wzoru:

D = (P-Np)x 1,66x(Kp + Km)

gdzie:

D – opłata,

P – powierzchnia użytkowa podstawowa zajmowana przez żołnierza,

Np — przysługująca żołnierzowi norma powierzchni użytkowej podstawowej, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 lit. a—c, ustawy

Kp – dzienny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, według kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 1,

Km — dzienny koszt opłat pośrednich przypadający na 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie, według kalkulacji kosztów, o której mowa w § 7 ust. 2.


2. Do opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2.

3. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez żołnierza, o którym mowa w art. 53 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy, stanowi suma opłat określonych w ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2. 

§ 9a. W przypadku zajmowania przez żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—3 ustawy, z przyczyn wynikających z rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynku internatowego, miejsca w internacie o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy, opłatę za korzystanie z miejsca w internacie przez tego żołnierza oblicza się w sposób określony w § 8 ust. 1, a w przypadku żołnierza, o którym mowa w art. 53 ust. 4c ustawy, w sposób określony w § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2. 

§ 10. W przypadku świadczenia przez Agencję usług, o których mowa w art. 53 ust. 8 ustawy, osoba upoważniona przez dyrektora oddziału regionalnego sporządza:

1) kalkulację kosztu wypożyczenia i prania pościeli w układzie kosztów rodzajowych, w oparciu o poniesione koszty;

2) kalkulację kosztów sprzątania pokoju w układzie kosztów rodzajowych, w oparciu o poniesione koszty, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie dziennie.

§ 11. Opłatę za korzystanie z miejsca w internacie pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia do dnia protokolarnego zdania tego miejsca w internacie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 12. Opłaty za korzystanie z miejsca w internacie uiszcza się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji lub wpłaty do kasy Agencji.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 19)

Załącznik nr 1

WZÓR

KALKULACJA ROCZNA

Załącznik nr 2

WZÓR KALKULACJA ROCZNA

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych (Dz. U. Nr 12, poz. 103), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533).