ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1) z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615 i Nr 223, poz. 2265 oraz z 2005 r. Nr 159, poz. 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kobiecie — żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz przybory do konserwacji obuwia niewydane w naturze wypłaca się równoważnik, co miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby. Dowódca (komendant) może zdecydować o wypłaceniu równoważnika pieniężnego za płyn po goleniu i szampon do mycia włosów, począwszy od pierwszego dnia służby.”;

3) w § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Równoważnik pomniejsza się o kwoty przyjęte do naliczenia równoważnika za poszczególne przedmioty umundurowania i wyekwipowania, objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Organem właściwym w sprawach wypłacania równoważników pieniężnych jest wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wysokość równoważnika pieniężnego wypłacanego kobiecie — żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania niewydane w naturze”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej — obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.