ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 255, poz. 2562) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Składki od uposażenia żołnierza przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1)   wojskowa jednostka budżetowa lub instytucja cywilna, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 2) ), na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostawał w ostatnim miesiącu pełnienia służby;

2)   wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz przebywał w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, w przypadku żołnierzy pełniących służbę w instytucji cywilnej innej niż wymieniona w pkt 1 oraz w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej jednostką budżetową;

3)   wojskowa jednostka budżetowa, która przejęła prawa i obowiązki rozformowanej wojskowej jednostki budżetowej, o której mowa w pkt 1 i 2; w przypadku niemożności ustalenia takiej jednostki jako następcy prawnego, ustalenia i przekazania składek dokonuje wojskowa jednostka budżetowa wskazana odpowiednio przez: Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1355,1623 i 1717.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127,

poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.